Valla torg som ska uvecklas.
Projekt Planerat

270 bostäder vid Valla torg

270 nya bostäder och en utveckling av Valla torg. Det är planen för Vallastråket som är en del av Årstastråkets andra etapp.

Projektfakta

270 bostäder och satsning på Valla torg

Vallastråket är en del av projekt Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 270 bostäder vid Valla torg.

Syftet är att skapa en ny stadsstruktur vid Valla torg samt området norr om tvärbanestationen. Satsningen innehåller bostäder, lokaler, torg och parkytor. Tanken är att utveckla Valla torg till en trygg och attraktiv mötesplats.

I planen ingår även att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet.

I det område som ursprungligen ingått i planen finns fornlämningar i form av gravfält från järnåldern som är skyddade av Kulturminneslagen. Det har lett till att planområdet minskat och antalet lägenheter nu är ungefär hälften så många som det tidigare planerats för.

Under hösten 2021 blev de sista markanvisningarna klara och projektet ska nu börja planera området mer i detalj. Det kommer finnas möjlighet för boende och andra intressenter att tycka till om planerna. Mer information kommer under våren 2022.

Markanvisningar

Exploateringsnämnden har fattat beslut om följande markanvisningar:

  • Wallenstam AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 100 bostäder med verksamhetslokaler i bottenvåning precis söder om tvärbanan.
  • Wästbygg projektutveckling AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 70 bostadsrätter precis norr om tvärbanan.
  • Besqab fick i september 2021 markanvisning för cirka 100 bostadsrätter på Valla torg.

Tidplan

  • Start för planarbete: December 2021
  • Samråd: Vintern 2022/2023
  • Granskning av detaljplanen: 2023
  • Antagande av detaljplanen: 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Ungefärligt planområde markerat i grönt.
Ungefärligt planområde markerat i grönt.

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om projekt Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad