Valla torg som ska uvecklas.
Projekt Planerat

270 bostäder vid Valla torg

270 nya bostäder och en utveckling av Valla torg. Det är planen för Vallastråket som är en del av Årstastråkets andra etapp.

Aktuellt

Här är resultatet av medborgardialogen

Nu har vi genomfört alla dialogpromenader kring framtiden för Valla torg. De har kompletterats med samtal med högstadieelever i februari 2023. Ni kan läsa sammanställningen av dialogen via länkarna här nedanför. Era åsikter och idéer kommer tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag inför samråd, där ni har ny möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. 

Projektfakta

270 bostäder och satsning på Valla torg

Vallastråket är en del av projekt Årstastråkets andra etapp. Här planeras för cirka 270 bostäder vid Valla torg.

Syftet är att skapa en ny stadsstruktur i området norr och söder om tvärbanestationen Valla torg, med bostäder, torg och parkytor. I planerna skapas möjlighet för olika typer av verksamheter i bottenvåningar på nya hus, och ett nytt torg ska fungera som mötesplats och lokalt stadsdelscentrum.Tanken är även att stärka gång- och cykelstråket mellan Årsta torg och Årstafältet, medan bollplanen och den tillfälliga hundrastgården inte blir kvar i området.

I det område som ursprungligen ingått i planen finns fornlämningar i form av gravfält från järnåldern som är skyddade av Kulturminneslagen. Det har lett till att planområdet minskat och antalet lägenheter nu är ungefär hälften så många som det tidigare planerats för.

Under hösten 2021 blev de sista markanvisningarna klara och projektet ska nu börja planera området mer i detalj. Det kommer finnas möjlighet för boende och andra intressenter att tycka till om planerna. Mer information kommer under hösten 2022.

Markanvisningar

I det område som ursprungligen ingått i planen finns fornlämningar i form av gravfält från järnåldern som är skyddade av Kulturminneslagen. Det har lett till att planområdet minskat och antalet lägenheter nu är ungefär hälften så många som det tidigare planerats för.

Under hösten 2021 blev de sista markanvisningarna klara och projektet ska nu börja planera området mer i detalj. Det kommer finnas möjlighet för boende och andra intressenter att tycka till om planerna. Mer information kommer under hösten 2022.

Markanvisningar

Exploateringsnämnden har fattat beslut om följande markanvisningar:

  • Wallenstam AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 100 bostäder med verksamhetslokaler i bottenvåning precis söder om tvärbanan.
  • Wästbygg projektutveckling AB fick i december 2020 markanvisning för cirka 70 bostadsrätter precis norr om tvärbanan.
  • Besqab fick i september 2021 markanvisning för cirka 100 bostadsrätter på Valla torg.


Ungefärliga områden för bostadsprojekten. Klicka på bilden för en större version. 

Tidplan

  • Start för planarbete: December 2021
  • Samråd: Preliminärt 31 Oktober - 11 december 2023
  • Granskning av detaljplanen: Våren 2024
  • Antagande av detaljplanen: Hösten 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Ungefärligt planområde markerat i grönt.
Ungefärligt planområde markerat i grönt.

Läs mer om projekt Årstastråket

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad