Flygbild över Norra Djurgårdsstaden med området Valparaiso markerat.
Projekt Planerat

Valparaiso

Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso är ett delområde i Värtahamnen som i framtiden ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede.

Ankarbyggaktör sökes

Valparaiso är ett större område inom Norra Djurgårdsstaden som ska markanvisas genom jämförelseförfarande.

Totalt bedöms området innehålla cirka 150 000 kvm ljus BTA. Varav 130 000 kvm kommersiell bebyggelse som motsvarar cirka 5 000 arbetsplatser, men också cirka 200 bostäder. Stockholms stad vill teckna markanvisningsavtal med en ankarbyggaktör som tillsammans med staden utvecklar området. Ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 50 000 kvm ljus BTA.

Tidplan

  • Anbudsförfarandet startar den 3 november och pågår till 11 januari.
  • Utvärdering sker kvartal 1, 2022.
  • Markanvisningsavtal skrivs kvartal 2, 2022

Alla dokument som krävs för att delta hittar du här:

Jämförelseförfarande Valparaiso, Norra Djurgårdsstaden

Området i 3D

Du kan gå in och detaljstudera området i en 3D-miljö.


Norra Djurgårdsstaden, delområde Valparaiso - 3D

Projektfakta

Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar. Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor. Det pågår anläggningsarbeten som är anpassningar till den nya Värtapiren och förberedelser för den framtida stadsdelen.

Stadens målsättning är att skapa ett tätt och levande område som binder samman och skapar tydliga stråk till omgivande stadsrum, genom att bygga bort de barriärerna som idag finns på platsen. Valparaiso ska bli ett blandat område och kommer bli en del av det framväxande området Värtahamnen, med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur och bostäder.

Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt. Passagerare från färjorna från destinationer runt om Östersjön passerar här för att sedan ta sig vidare till olika platser i Stockholm. Värtabanan passerar också och knyter i ihop Värtahamnen med stambanan. Gång- och cykelstråk mellan Gärdet, Hjorthagsberget, Södra Värtan och Energihamnen kommer att knytas ihop i Valparaiso.

För att i framtiden undvika konflikter mellan hamnens trafikflöde och trafiken i den framväxande stadsdelen, planeras för en ny marknivå genom att gatunätet lyfts upp, så att möjlighet till planskilda flöden skapas.

Idag finns ingen växtlighet av betydelse i Valparaiso. I och med en kommande utveckling av området ser staden möjligheter att förstärka området med ekosystemtjänster.

Tidplan

Byggstart av infrastruktur kan tidigast ske 2026 och byggstart av kontor kan tidigast ske 2028.

Tidplan för samtliga etapper i Södra Värtahamnen. 

 

Flygbilden visar ungefärlig planområde för Valparaiso. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad