Visionsbild över Valparaiso från nordväst. Bild: Aaro Designsystem
Projekt Planerat

Valparaiso

Gärdet

Valparaiso är ett delområde i Värtahamnen som i framtiden ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede.

Projektfakta

Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar. Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor. Det pågår anläggningsarbeten som är anpassningar till den nya Värtapiren och förberedelser för den framtida stadsdelen.

Den nya bebyggelsen kommer att innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur, logistik och bostäder. Marken ägs av Stockholms stad, och kommer att anvisas i enlighet med Stockholms stads markanvisningspolicy. I dagsläget är ingen mark anvisad till någon byggaktör.

Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt. Passagerare från färjorna från destinationer runt om Östersjön passerar här för att sedan ta sig vidare till olika platser i Stockholm. Värtabanan passerar också och knyter i ihop Värtahamnen med stambanan. Gång- och cykelstråk mellan Gärdet, Hjorthagsberget, Södra Värtan och Energihamnen kommer att knytas ihop i Valparaiso.

För att i framtiden undvika konflikter mellan hamnens trafikflöde och trafiken i den framväxande stadsdelen, planeras för en ny marknivå genom att gatunätet lyfts upp, så att möjlighet till planskilda flöden skapas.

Idag finns ingen växtlighet av betydelse i Valparaiso. I och med en kommande utveckling av området ser staden möjligheter att förstärka området med ekosystemtjänster.

Tidplan

Byggstart av infrastruktur kan tidigast ske 2026 och byggstart av kontor kan tidigast ske 2028.

Tidplan för samtliga etapper i Södra Värtahamnen. 

Ankarbyggaktör sökes till Valparaiso

Under 2021 kommer Valparaiso att markanvisas genom direktanvisning med jämförelseförfarande.

Processen syftar till att teckna markanvisningsavtal med en ankarbyggaktör som tillsammans med staden utvecklar området fram till samråd varvid byggrätterna markanvisas Ankarbyggaktören garanteras en markanvisning om cirka 75 000 kvm ljus BTA.

Anbudsförfarandet avses starta under augusti och kommer att utvärderas under hösten 2021. Jämförelseförfarandet kommer att bedömas utifrån fyra kriterier: 1 Projektidé, 2: Referensprojekt, 3: Ekonomisk genomförandeförmåga, 4: Hållbarhet.

Mer information om kriterier och förutsättningar kommer att publiceras på webbplatsen. Preliminär tidplan för markanvisning:

  • Kvartal 3 2021: Anbudsmaterial skickas ut till byggaktörer
  • Kvartal 4 2021: Utvärdera och teckna markanvisningsavtal med utvald ankarbyggaktör
  • Kvartal 1 2022: Start-PM
Flygbilden visar ungefärlig planområde för Valparaiso. Bild: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad