Flygbild över Norra Djurgårdsstaden med området Valparaiso markerat.
Projekt Planerat

Valparaiso

Norra Djurgårdsstaden

Valparaiso är ett delområde i Värtahamnen som i framtiden ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede. Totalt planeras det för cirka 200 bostäder och 130 000 kvm kommersiella lokaler.

Projektfakta

Tidigare låg Tallink Siljas färjeterminal inom planområdet, men 2016 var den nya terminalen och ombyggnationen av Värtapiren klar. Idag inrymmer området i princip enbart anläggningar som tillhör hamnens verksamhet och tillfälliga etableringsytor. Det pågår anläggningsarbeten och förberedelser för den framtida stadsdelen.

Stadens målsättning är att skapa ett tätt och levande område som binder samman och skapar tydliga stråk till omgivande stadsrum, genom att bygga bort de barriärerna som idag finns på platsen. Valparaiso ska bli ett blandat område och kommer bli en del av det framväxande området Värtahamnen, med kontor, kommersiella lokaler, handel, hotell, kultur och bostäder. Totalt planeras det för cirka 200 bostäder och 130 000 kvm kommersiella lokaler.

Valparaiso har en viktig roll som knutpunkt. Passagerare från färjorna från destinationer runt om Östersjön passerar här för att sedan ta sig vidare till olika platser i Stockholm. Värtabanan passerar också och knyter i ihop Värtahamnen med stambanan. Gång- och cykelstråk mellan Gärdet, Hjorthagsberget, Södra Värtan och Energihamnen kommer att knytas ihop i Valparaiso.

För att i framtiden undvika konflikter mellan hamnens trafikflöde och trafiken i den framväxande stadsdelen, planeras för en ny marknivå genom att gatunätet lyfts upp, så att möjlighet till planskilda flöden skapas.

Idag finns ingen växtlighet av betydelse i Valparaiso. I och med en kommande utveckling av området ser staden möjligheter att förstärka området med ekosystemtjänster.

Den 12 maj 2022 togs beslut i exploateringsnämnden om att teckna markanvisningsavtal med Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB som ankarbyggaktör. Av 12 inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordr de som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Tillsammans med staden ska de utveckla området.

Klart vem som tar hem stort utvecklingsprojekt

Tidplan

Byggstart av infrastruktur kan tidigast ske 2026 och byggstart av kontor kan tidigast ske 2028.

Tidplan för samtliga etapper i Värtahamnen. 

 

Området i 3D

Du kan gå in och detaljstudera området i en 3D-miljö.


Norra Djurgårdsstaden, delområde Valparaiso - 3D

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

David Langseth

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad