dcsimg
Karta över Vanadisbadets position i Vanadislunden
Projekt Planerat

Vanadisbadet rustas upp

Vasastaden

Vanadisbadets byggnader får sina ursprungliga vita fasader tillbaka. Utemiljön med bland annat bassäng, solterrasser och trappor återställs så långt som möjligt till ursprungligt utseende. Tre nya mindre byggnader byggs till och tillgängligheten fram till badets entré förbättras.

Skiss över Vanadisbadet med de tre nya mindre byggnaderna placerade
Skiss över Vanadisbadet med de tre nya mindre byggnaderna placerade (Cedervall/Aperto)

Projektfakta

Badet får tillbaka sitt ursprungliga utseende

Plan för att återställa badet till den ursprungliga, från 1930-talet tidstypiska, ljusa och luftiga karaktären med vita fasader, stora fönster och blåmålade stålräcken. Även bassänger, solterrasser, trappor, gradänger och stenbrott ska så långt som möjligt återställas till originalutseende och funktion.

Badet och dess omgivningar får kulturskydd då det betraktas som ett av den svenska funktionalismens viktigaste moment ritade av arkitekten Paul Hedqvist 1939 i en stram funktionalistisk stil.

Tre nya byggnader

Tre nya byggnader får byggas. En för omklädning, duschar och toaletter med solterass på taket, en mindre kiosk för entrébiljetter och en förrådsbyggnad för skötselredskap. De nya byggnaderna ska utformas så att de liknar de ursprungliga.

Bättre uppfart för funktionsnedsatta

Badanläggningen ska också bli mer tillgänglig, en ny uppfart skapas från Frejgatan, förbi Stefanskyrkan och upp till badets entré. Både badet och Stefanskyrkan blir enklare att nå för dem som har svårt att ta sig fram eller har en funktionsnedsättning. Vägarna eller gångarna lutar dock kraftigt vilket inte kan åtgärdas.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-20
  • Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan och svarar för myndighetsutövning vid bygglovsprövning.

Fastighetsbildningsåtgärder handläggs av lantmäterimyndigheten på fastighetsägarens initiativ och bekostnad.

Fastighetsägare är Fastighetskontoret, Stockholms stad.
Nuvarande drift: Invest AB

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och arbetet med planen är klart. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa det tidigare planarbetet.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad