Vy från förskolegården. Bild: Winroth arkitekter
Projekt Genomfört

Vård- och omsorgsboende i Rinkeby

Rinkeby

Detaljplan för att bygga ett vård- och omsorgsboende med 90 boendeplatser och för att bygga om en förskolegård. Förslaget berör fastigheten Kvarnvalsen 1 med mera.

Projektfakta

90 lägenheter och utbyggd förskola

På fastigheten byggs 90 lägenheter i flerbostadshus. Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. På de fem översta våningarna planeras boendeplatser med tillhörande gemensamhets- och verksamhetsutrymmen. Entréer, personal- och teknikutrymmen samt förråd placeras mot Rinkeby Allé.

Lägenheterna blir hyresrätter och hela byggnaden kommer att hyras ut till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Utöver nya bostäder gör planen det möjligt att  förskolan Gamlebyplan 3:s gård utökas och att en bättre och mer hälsosam ljudmiljö skapas på gården i jämförelse med dagens situation. Förskolans byggnad påverkas inte.

Projektet går i linje med strukturplanen för Rinkeby allé och är en viktig del i att göra Rinkeby allé till en mer levande gata med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet. Området ligger cirka 400 meter från Rinkeby centrum och tunnelbanan och är en del av detaljplan Rinkeby 4:1.

Blandade och goda boendemiljöer för alla

Planen är en del av en mer omfattande förnyelse av stadsbilden i Rinkeby, precis som omvandlingen av Rinkebygången.  Den nya byggnaden bidrar till att göra gatan mer levande med större uppsikt, orienterbarhet och upplevd trygghet.

Förslaget stämmer väl överens med strukturplanen för Rinkeby Allé, liksom med Vision Järva 2030 avseende stadsutvecklingsteman såsom ”utveckla de centrala stråken” och ”länka samman stadsdelarna”.

Micasa vann markanvisningen

Micasa Fastigheter i Stockholm AB har fått markanvisning för driften av vård- och omsorgsboende inom del av Akalla 4:1 och Kvarnvalsen 1. Planavtal sker med AB Svenska Bostäder.

Förberedande arbeten

Exploateringskontoret har upphandlat MJ Contractor för att anpassa förskolegård och gata till ny detaljplan för kvarteret Kvarnvalsen i Rinkeby.

Markentreprenaden omfattar flytt av vatten- och dagvattenledningar, uppförande av mur och bullerplank, ombyggnad av Gamlebyplan samt ombyggnad av förskolegården. Arbetena färdigställdes i början av 2021.

Projektets tidplan

  • Start-PM andra kvartalet 2015
  • Granskning första kvartalet 2016
  • Antagande andra kvartalet 2016
  • Samråd 5 december 2017 till 16 januari 2018
  • Granskning genomförds 23 januari till 20 februari 2019. 
  • Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden 2019-11-28. 
  • Planen vann laga kraft 2020-01-02. Länsstyrelsen beteckning: 404-57542-2019.
  • Micasas arbeten påbörjades under hösten 2020 och  vård- och omsorgsbostäderna invigdes i september 2022.

 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och är gällande. Planarbetet har avslutats. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.


Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Vy från förskolegården. Bild: Winroth arkitekter
Vy från Rinkeby Allé. Bild: Winroth arkitekter.
Bild: Winroth arkitekter
tecknad karta över planområdets läge i östra Rinkeby
Planområdets läge i östra Rinkeby

Kontakt

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Micasa Fastigheter

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Åkerström

Byggledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad