Projekt Pågående

Våtmarker utvecklas för grodor och andra groddjur

Grönare Stockholm etapp 3

Inom satsningen Grönare Stockholm pågår arbete med att utveckla våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden.

Projektfakta

Dammar och våtmarker utvecklas

För att grod- och kräldjur ska trivas i naturen i och runt Stockholms stad utvecklas våtmarker och dammar. Det innebär bland annat att nya dammar anläggs och att dammar som har vuxit igen ses över och sköts. Arbetet skapar också bättre miljöer för fåglar och vatteninsekter.

För att grod- och kräldjur ska kunna övervintra placerar vi ut döda trädstammar och grenar samt gräver övervintringsgropar, som är gropar fyllda med sten eller stenrös delvis täckta med jord.


Två paddor i damm. Foto: Johan Pontén.

Groddjurspassager

På många platser går vägar genom groddjurens livsmiljöer. Vi lokaliserar platserna och utreder var det finns behov av tunnlar för grodor och andra smådjur. Utredning av specifika platser gör man genom att räkna grodor och groddjur på platsen och ta reda på mellan vilka platser grodorna rör sig. Man tittar även på om det finns överkörda grodor på och vid vägbanan.

Stockholms stad anlägger två tunnlar på lämplig plats för att spridning och årlig vandring ska kunna ske på ett säkrare sätt. På sikt ger det grodorna möjlighet att sprida sig.

Platser där arbete pågår:

Stockholms gröna ytor och ekosystem

I Stockholms stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan framgår det att det finns behov att förstärka Stockholms gröna infrastruktur och ekosystem.

Tidplan

Projekten inom etapp 3 för ekosystem och grön infrastruktur genomförs 2020–2022.

Läs mer om groddjur

Du kan läsa mer om stadens arbete med groddjur, våtmarker och ekmiljöer på Miljöbarometern.

Miljöbarometern

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad