Projekt Pågående

Våtmarker utvecklas för grodor och andra groddjur

Grönare Stockholm etapp 3

Inom satsningen Grönare Stockholm pågår arbete med att utveckla våtmarker för att bevara den biologiska mångfalden.

Projektfakta

Dammar och våtmarker utvecklas

För att grod- och kräldjur ska trivas i naturen i och runt Stockholms stad utvecklas våtmarker och dammar. Det innebär bland annat att nya dammar anläggs och att dammar som har vuxit igen ses över och sköts. Arbetet skapar också bättre miljöer för fåglar och vatteninsekter.

För att grod- och kräldjur ska kunna övervintra placerar vi ut döda trädstammar och grenar samt gräver övervintringsgropar, som är gropar fyllda med sten.

Groddjurspassager

På många platser går vägar genom groddjurens livsmiljöer. Vi jobbar med att lokalisera och utreda var det finns behov av tunnlar för grodor och andra smådjur. Stockholms stad planerar att anlägga en tunnel på lämplig plats för att spridning och årlig vandring ska kunna ske på ett säkrare sätt. På sikt ger det grodorna möjlighet att sprida sig.

De platser där arbete pågår eller planeras är:

Farsta-Sköndal

Tunnlar för groddjurspassage planeras under Perstorpsvägen i Larsboda- Sköndal. Groddjur genomför vandringar under flera tidpunkter på året mellan våtmarker och torrare platser för bland annat parningslek och vinterdvala. I det aktuella området utgör Perstorpsvägen en barriär som antingen leder till att grodorna riskerar att bli överkörda vid passage eller att platserna för parning eller vinterdvala inte nås. För att avhjälpa det planeras tunnelrör under körbanan för säker passage.

Arbetet pågår i samband med ombyggnaden av Perstorpsvägen. Några delar av tunnlarna är redan på plats. Groddjurspassagerna beräknas vara färdiga under sommaren 2021.

GrodtunnelFoto: Här byggs en tunnel för groddjurspassage

Grimsta naturreservat

Vid Råcksta träsk finns en damm som är delvis igenvuxen med kaveldun och jättegröe. Vi kommer att utvidga den befintliga dammen och anlägga två nya dammar samt skapa övervintringsplatser för groddjur. Dessutom kommer det läggas träspänger som gör det möjligt för besökare att komma närmare vattnet. Arbetet påbörjas i november 2021 och beräknas vara klart till april 2022.

Riksby och Lillsjön

Grod- och kräldjur övervintrar i området. Det kan bli plats för fler genom att övervintringsgropar grävs och döda trädstammar och grenar placeras ut. Övervintringsgropar är gropar fyllda med sten där grod- och kräldjur trivs. Det ska även bli en ny damm för groddjur och vatteninsekter intill Lillsjön.

Foto: bild med två paddor Johan Pontén, bild med en padda Oliver Karlöf.

Stockholms gröna ytor och ekosystem

I Stockholms stads arbete med att ta fram en ny översiktsplan framgår det att det finns behov att förstärka Stockholms gröna infrastruktur och ekosystem. 

Tidplan

Projekten inom etapp 3 för ekosystem och grön infrastruktur genomförs 2020–2022.

Läs mer om groddjur

Du kan läsa mer om stadens arbete med groddjur, våtmarker och ekmiljöer på miljöbarometern.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kartan visar Grönare Stockholms 32 projekt med markering för de 20 projekt som nu är avslutade.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad