Foto: Lennart Johansson
Projekt Pågående

Vinterviken - sanering av förorenad mark

Aspudden

Den tidigare industriella verksamheten i Vinterviken har lett till att marken har blivit förorenad. Stockholms stad påbörjade sanering av området under sommaren 2019. Under 2021 slutfördes saneringsarbetet och i början av 2022 slutredovisas projektet.

Aktuell information

Allmänna ytor och bostadsträdgårdar i Vinterviken är färdigsanerade. Slutbesiktning av de allmänna ytorna genomfördes i juni 2020. Slutbesiktning av trädgårdarna genomfördes under juni 2021.

Under hösten 2021 görs kompletterande åtgärder och planteringar. 

Frågor och svar

Projektfakta

Saneringen av Vinterviken påbörjades under 2019

Staden påbörjade saneringen av Vinterviken under sommaren 2019. Stockholms stad har fått bidrag för att utföra saneringen från Naturvårdsverket. 2012-2014 utförde staden en huvudstudie och 2016-2017 genomfördes åtgärdsförberedande undersökningar av marken.

Sammanfattning av huvudstudien

Samtliga utredningar har bekostats av bidrag från Naturvårdsverket.


Rosa markering visar det område som sanerats 2019-2020. Blå markering är de trädgårdar som planeras saneras under 2020.

Vinterviken förblir rekreationsområde efter sanering

Området kommer inte att bebyggas efter saneringen, Vinterviken förblir rekreationsområde för allmänheten.

Tidplan och omfattning för saneringsarbetet

Saneringsarbetet påbörjades under sommaren 2019. Arbetena kommer att beröra gräsytan ned mot vattnet, stranden, strandnära sediment och markytan runt om restaurang Winterviken.

Vad gäller bostadshusens trädgårdar så utreds för närvarande behov och omfattning av sanering. Sannolikt kommer saneringen vara klar under 2020.

Saneringen utförs av grävmaskiner, som gräver upp den förorenade jorden och därefter fyller igen marken med rena massor som tillförs utifrån. Massorna fraktades till och från Vinterviken med lastbil. 

Området vid bryggan kan komma att användas för saneringsarbetena. Det innebär i så fall att bryggan inte kan användas för besökare eller annan verksamhet under delar av 2019 och sannolikt 2020. 

Under saneringen kommer det att finnas beredskap för att vid behov bekämpa damning, exempelvis genom vattenbegjutning och saltning av vägar. Det är branschpraxis vid saneringsprojekt. Eventuellt damm bedöms inte vara hälsovådligt under den begränsade genomförandetiden.

Förberedande arbeten hösten 2018

Under hösten 2018 gjorde Stockholms stad förberedande arbeten i Vinterviken, inför marksaneringen. I oktober togs prover i marken, för att kunna planera hur massorna som grävs bort under saneringen ska transporteras och i slutändan omhändertas. Under hösten gjordes också en inmätning av ledningar och beskärning av grenar och undersökning av en cistern i området.

Föroreningar från tidigare industriell verksamhet

Föroreningarna i Vinterviken kommer från den tidigare industriella verksamheten i området. Under 1800-talet låg en zinkfabrik här. Alfred Nobel tillverkade sprängämnen i området år 1865-1920 och Atomenergi bedrev försök med urlakning av uran ur blyhaltig skiffer på 1950- och 1960-talet. Dessa verksamheter har gjort att marken är förorenad av bly, arsenik, koppar, zink och polyaromatiska kolväten eftersom de bland annat använde materialen för att fylla ut dalgången ned mot Mälaren. Under 1980- och 1990-talet bedrevs skrotningsverksamhet i området.

Stockholms stad tog över markområdet på 1970-talet. Idag bedrivs ingen industriell verksamhet vid Vinterviken.

Jurister vid miljöförvaltning i Stockholms stad har gjort bedömningen mot bakgrund av att den miljöfarliga verksamheten i området bedrevs innan 1969 (när den första lagstigningen kom inom miljöområdet) och att det därmed saknas förutsättningar att rikta krav på efterbehandling mot någon av de tidigare verksamhetsutövarna med stöd av miljöbalken. Inget krav på utredning eller efterbehandling kan heller riktas mot fastighetsägaren (Stockholms stad) med stöd av miljöbalken eftersom fastigheterna förvärvades före miljöbalken trädde i kraft (år 1998). Den så kallade ansvarsutredningen är godkänd av Naturvårdsverket.

Låt inte barn äta jord eller sand

Att bada i Vinterviken innebar ingen risk även innan saneringen. Hälsorisken är kopplad till intag av jord och är därför störst för små barn som kan stoppa jord i munnen. Låt inte barn äta jord eller sand. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Vid stranden låg den förorenade jorden synlig då det saknas växtlighet där. Ett lager med grus lades ut som skydd på strandens förorenade jord innan saneringsarbetet startade.

Det är inte farligt att vistas i området, på till exempel gräsytor, eftersom föroreningarna ligger i djupare jordlager. 

Genomförd dialog under 2016

Som en del i tillståndsprocessen inför saneringen har Stockholms stad genomfört en samrådsdialog. Under samrådet kunde du som medborgare lämna dina synpunkter på saneringens omfattning, utformning och förväntade miljöpåverkan och skyddsåtgärder. Dialogen avslutades den 4 mars 2016. Staden har erhållit tillstånd för planerade arbeten.

Nyheter

Kontakt

Johan Olsve

Miljöspecialist och projektledare, exploateringskontoret

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Karin Kuttainen

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, miljöförvaltningen

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad