En gångväg med bostadshus på ena sidan gångbanan. På den andra sidan syns en förskola.
Gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset till höger och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler i Stora Sköndal

Sköndal

I den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal (Stora Sköndal etapp 2a) planeras cirka 1 600 bostäder, en grundskola, förskolor, flera nya parker, gångstråk och cykelstråk. I planområdet finns befintlig miljö med högt kulturhistoriskt värde, den föreslås bevaras och den nya bebyggelsen i anslutning till Lövholmen anpassas därefter.

En bred gångbana bredvid en bilväg. Runtom går människor och det finns grönska och huskroppar.
Den nya huvudgatan kantas av generösa gång- och cykelbanor samt av grönska i form av träd och växtbäddar. Växtbäddarna samlar och fördröjer dagvattnet på dess väg ner mot Vattentorget. Illustration: Engram
Ett högre flerbostadshus i trä vid en krökande väg.
Vy från Sköndalsvägen söder om entrén till Stora Sköndal, här föreslås ett högt hus i trä med en lite bredare sockel. I sockeln finns plats både för en verksamhetslokal och foajéutrymmen för de boende i huset. Illustration: Engram
En trafikerad väg med bebyggelse på vardera sida.
Vy från den nya huvudgatan. Illustration: Engram
En gångväg med bostadshus på ena sidan gångbanan. På den andra sidan syns en förskola.
Gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset till höger och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram

Projektfakta

Cirka 1 600 bostäder

De flesta av de cirka 1 600 nya bostäderna planeras bli hyresrätter. De nya bostadskvarteren planeras byggas i områdena Skogsbyn, Lövholmen och Ekbacken. Bostäderna är av varierad storlek och karaktär. I planförslaget föreslås bland annat boenden för studenter och seniorer samt LSS-, kollektiv- och trygghetsboenden.

Dessutom ingår lokaler för handel och service, en idrottshall, en grundskola som inrymmer 930 elever i årskurs f-9, samt en särskola. Dessutom planeras flera förskolor, samt ett M-hus, hus för möten, miljö och mobilitet med lokaler för barn och unga.

I etappen ingår även en ny gata som möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan trafikeras med buss.

Planförslaget innebär att ungefär hälften av Skogsbyns villor och småhusen i Ekbacken rivs för att ge plats för ny bebyggelse. Detaljplanen omfattar kulturmiljön i Lövholmen vars byggnader och landskap ska bevaras och skyddas från rivning.

Nya parker och platser för lek och vistelse

Planförslaget inrymmer ett stort antal nya allmänna platser. Platåparken och Lövholmsparken är namnet på två nya parker som ingår i förslaget. Förutom de två parkerna föreslås ett flertal nya parkstråk. I anslutning till den nya huvudgatan föreslås ett antal mindre platser som till exempel det nya vattentorget. Vattentorget blir en plats att vistas på och platsen ska kunna hantera stora mängder vatten vid extremregn.

Förutom tillskottet av nya allmänna platser ska befintlig natur bevaras och kvartersmark utformas för att tillhandahålla ekosystemtjänster.

Varför ska det byggas i Stora Sköndal?

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB upprättat ett Program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4 500 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1 000–2 000 arbetsplatser och service.

Etappen ingår i programmet för Stora Sköndal som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. I samband med godkännandet beslutade nämnden att i kommande detaljplaner öka antal bostäder till 4 500.

Program för Stora Sköndal

Preliminär tidplan

  • Start-PM: november 2019
  • Samråd: 14 september till 25 oktober 2021
  • Granskning: kvartal 2, 2023
  • Antagande: kvartal 4, 2023

Byggaktör

Förslaget tas fram av Stockholms stad i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB. Fastigheten Sköndal 1:8 omfattar hela planområdet.

Utvecklingen av området, Stora Sköndal Framtidsutveckling ABs webb

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Styring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad