dcsimg

Barn och unga i stadsplanering

Barn och unga behöver få komma till tals tidigt när vi planerar hur Stockholm ska utvecklas. Det ger oss kunskap som gör att staden bättre representerar alla invånare oavsett ålder.

Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog

I arbetet med att lyfta fram barn och ungas behov och stärka deras delaktighet i stadsutveckling utgår vi från FNs barnkonvention. Syftet är att alla barn och unga ska ges samma förutsättningar att förverkliga sig själva. Oavsett ålder, kön, individuella förutsättningar eller socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund.

"Om inte alla får vara med och påverka ...

... kanske staden inte blir anpassad efter allas behov" är ett citat från samråden som hölls med barn och unga då Stockholms översiktsplan togs fram.

Workshoppar genomfördes med över 300 barn och unga i skolor och olika organisationer, dialogmöten hölls med Stockholms regionala ungdomsråd och med Stockholms barnparlament.

ÖPfilmen

Alla tankar och synpunkter diariefördes och blev en del av beslutsunderlaget när den nya översiktsplanen beslutades. Det var första gången barn- och ungdomsperspektivet togs om hand på det sättet för ett av stadens viktigaste styrdokument.

Fler röster

Ungdomar fick göra filmer om vad de tycker är viktigt för att man ska ha ett bra liv när man är ung och när man vill att vuxna ska lyssna. Projektet var ett samarbete mellan Stockholms stads barnombudsman, stadsbyggnadskontoret och Kulturskolan.

Här leker vi

Med din hjälp kan vi fånga in och förmedla barn och ungdomars perspektiv på staden. "Här leker vi" är ett sätt att via en interaktiv karta berätta om platser där ni leker. Vad som gör platsen bra, och vad som kan göra den bättre. 

Här leker vi – berätta om dina platser

Att bygga stad för barn

Den 24 januari 2019 hölls ett seminarium på Nalen i Stockholm på temat ungas möjligheter att skapa och delta i aktiviteter inom kultur, idrott och fritid. Här diskuterades hur stadsplaneringen ska kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast.

Seminariet arrangerades av Stockholms stad (kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen), FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer), Stockholms läns landsting (kulturförvaltningen) och Boverket. Via Utbildningsradions webbplats kan du se de filmade föreläsningarna.

Utbildningsradion

Styrande dokument

Kontakt

Hanna Cederskog Danielsson

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Lars Ström

Exploateringskontoret

Eva Stenstam

Kulturförvaltningen

Uppdaterad