Barn och unga i stadsplanering

Barn och unga behöver få komma till tals tidigt när vi planerar hur Stockholm ska utvecklas. Det ger oss kunskap som gör att staden bättre representerar alla invånare oavsett ålder.

Integrerad barnkonsekvensanalys och dialog

I arbetet med att lyfta fram barn och ungas behov och stärka deras delaktighet i stadsutveckling utgår vi från FNs barnkonvention. Syftet är att alla barn och unga ska ges samma förutsättningar att förverkliga sig själva. Oavsett ålder, kön, individuella förutsättningar eller socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund.

Här leker vi

Med din hjälp kan vi fånga in och förmedla barn och ungdomars perspektiv på staden. "Här leker vi" är ett sätt att via en interaktiv karta berätta om platser där ni leker. Vad som gör platsen bra, och vad som kan göra den bättre. 

Här leker vi – berätta om dina platser

Att bygga stad för barn

Den 24 januari 2019 hölls ett seminarium på Nalen i Stockholm på temat ungas möjligheter att skapa och delta i aktiviteter inom kultur, idrott och fritid. Här diskuterades hur stadsplaneringen ska kunna väga in ungas behov på platser där konkurrensen om marken är som starkast.

Seminariet arrangerades av Stockholms stad (kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen), FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer), Stockholms läns landsting (kulturförvaltningen) och Boverket. Via Utbildningsradions webbplats kan du se de filmade föreläsningarna.

Utbildningsradion

Styrande dokument

Kontakt

Sofia Eriksson

Strateg, Stadsbyggnadskontoret

Jennie Argerich

Exploateringskontoret

Eva Stenstam

Kulturförvaltningen

Uppdaterad