Hållbar energianvändning

Flerfamiljshus med solpaneler på taken.
Solceller på Svenska bostäders tak i Husby - en del av Järva solstaden med totalt 10.000 kvadratmeter solceller

Stockholm stads arbete för en hållbar energianvändning är prioriterat, långsiktigt och framåtsträvande. Målet är att minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybar energi.

Vi använder energi i vårt boende och våra transporter. Stadens tillväxt skapar en efterfrågan på mer energi samtidigt som stadens ökande täthet ger förutsättningar för mer energieffektiva bostäder och transporter.

Dagens användning av energi är en av orsakerna till flera av de stora klimat- och miljöproblemen. Därför måste vi prioritera arbetet för ett klimatsmart, energieffektivt och resurssnålt samhälle.

Energieffektivisering

I en växande storstad är det viktigt att nybebyggelsen är energisnål. Stockholm sätter en hög standard för energieffektivt byggande genom krav på energianvändning vid nybyggnation. Alla fastigheter som byggs på mark och som ägs av staden ska ha en energianvändning som inte överstiger 55 kWh/m2.

I det befintliga byggnadsbeståndet ligger staden i framkant med projekt för energieffektivisering och för förnybar energiproduktion. För stadens byggnader och verksamheter skrivs tydliga mål för energieffektivisering in i stadens budget.

Uppvärmning med fossilbränslefri fjärrvärme

Målet är att kolanvändningen i fjärrvärmen ska avvecklas senast 2022. Samtidigt ska anslutningen till öppen fjärrvärme öka och den fossila oljan som används för spetslast ersättas av förnybara bränslen.

Förnybar energi

Målet är ökad solenergiproduktion med 50 procent under perioden 2016-2019 och en ökad produktion av biogas som ersätter fossil naturgas.

Med Stockholms solkarta kan du se hur mycket solenergi som kan produceras på ditt tak och också bli inspirerad av visningen av stadens egen produktion. I Stockholm lönar det sig att satsa på solenergi. Stockholms höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa.
Stockholms solkarta

Projekt för hållbar energianvändning

Uppdaterad