Energicentrum – för stadens mål om effektiv och fossilfri energianvändning

Energicentrum arbetar med stöd till stadens bolag och förvaltningar för att nå målet i stadens miljöprogram om en Fossilfri organisation 2030 och en effektiv energianvändning. Målet är att effektivisera energianvändningen med minskad klimatpåverkan, samt öka användningen av förnybar energi.

Energieffektivisering och förnybar energi är viktiga åtgärder för att uppnå flera av de nationella och internationella klimatmålen. Här har byggnader en viktig roll. Flera EU-direktiv pekar ut att den offentliga sektorn ska vara ett föredöme.

Vid nybyggnation sätter Stockholm en hög standard för energieffektivt byggande genom långtgående krav på energianvändning. Hänsyn ska tas till produktionens hela påverkan på klimatet och uppdrag om att utarbeta en beräkningsmodell för livscykelanalys fastslogs 2016.

I det befintliga byggnadsbeståndet ligger staden i framkant med energieffektivisering och förnybar energiproduktion. Genom deltagande i olika nationellt- och EU-finansierade projekt med klimat- och energimål skapas erfarenheter som kan användas inom och utanför stadens organisation.

Energicentrum arbetar med:

  • Kartläggning och rapportering av stadens energianvändning och förslag till åtgärder enligt lagen om energikartläggning i stora företag.
  • Ingår i stadens kategoriteam för Vitvaror och för El
  • Uppföljning av miljöprogrammets energimål.
  • Stöd med bland annat beräkningar till investeringar hos stadens egna förvaltningar
  • Stöd och expertkunskap vid stadens upphandlingar inom energiområdet
  • Remissvar till statliga myndigheter inom energirelaterade frågor, till exempel Boverket

Ny teknik

Energicentrum bevakar ny teknik med syfte att minska energianvändningen. Arbetet sker i samarbete med Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, BeBo. Några exempel är tvättstugor, ventilationssystem, trapphusbelysning, återvinning av värme från spillvatten och tilläggsisolering av fasader. På BeBos webb samlas alla rapporter om arbetet.

BeBo - Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus

Solkartan

Solkartan visar hur stor solinstrålningen är på taken i hela Stockholms stads område: Den ger en indikation på hur mycket solenergi som kan produceras på enskilda tak. Du kan hitta en fastighet genom att zooma in i kartan eller söka på gatuadressen.

Solkartan visualiserar även stadens egen solenergiproduktion på stadens anläggningar runt om i staden, till exempel på hyresfastigheter och idrotts- och kulturfastigheter. Stockholms stad har över hundra anläggningar som producerar solel.

Solkartan

Mer information för dig som ska installera solceller

Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av stadens miljöprofilområden, med 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Energicentrum deltar i projektet med kravställning och uppföljning av energianvändningen vid planering och produktion av byggnader och allmän platsmark.

Norra Djurgårdsstaden

EU-projekt

GrowSmarter är ett EU-projekt som Stockholms stad leder och deltar i med 12 smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet – för en hållbart växande stad. Energicentrum deltar med projektledning, utvärdering och expertstöd.

GrowSmarter

Utfasning av fossil olja i stadens verksamheter

Stadens nämnder och bolagsstyrelser fick i budgeten för 2019 i uppdrag att planera för avveckling av fossil olja för uppvärmning senast år 2025.

Energicentrum har kartlagt vilka bolag och förvaltningar inom Stockholms stads organisation som har oljepannor i dagsläget och hur deras planer för utfasning ser ut. Detta följs upp årligen.

Målstyrd Energiförvaltning

Målstyrd energiförvaltning är ett pilotprojekt som syftar till att ta fram en avtalsmodell för bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsbolag som vill minska sin energianvändning. Pilotprojektet pågår till halvårsskiftet 2019 med målet att kontinuerligt minska energianvändningen i fastigheten samtidigt som inomhusklimatet bibehålls eller förbättras.

LCA - Livscykelanalysberäkningar

Med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten genomför Energicentrum 2018-09-01 – 2021-12-31 ett demonstrationsprojekt för livscykelanalysberäkningar (LCA). Syftet är att testa och utvärdera ett verktyg för att beräkna klimatprestanda för byggnader i ett livscykelperspektiv.

Beräkningsverktyget, som heter BM1.0, har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med stöd av Energimyndigheten. Resultaten ska kunna användas av bland annat byggindustrin, byggherrar och kommuner som underlag vid kravställning, men också för vidareutveckling av beräkningsverktyget. Projektets resultat kommer att användas i Stockholms stad och Göteborgs stad som underlag för framtida kravställning på LCA i byggnadsprojekt.

Under projektet testas verktyget på cirka 40 objekt i Stockholm och Göteborg, som omfattar flerbostadshus, äldreboenden, skolor och förskolor.

Energicentrum leder projektet där miljöförvaltningen och lokalförvaltningen i Göteborgs stad, Familjebostäder, Svenska bostäder, Stockholmshem och exploateringskontoret i Stockholms stad deltar som projektpartners.

Projektet engagerar även en referensgrupp bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Skanska, SKL, Sveriges byggindustrier, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Upphandlingsmyndigheten för att bidra till ett bra projektresultat samt till god spridning av resultaten.

Uppdaterad