Handlingsplan för minskat byggavfall

Stockholms stad tar under 2020 fram en handlingsplan för hur staden ska kunna minska byggavfallet. Det som en del i stadens klimat- och miljöarbete.

Om projektet

Under 2020 ska miljöförvaltningen i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall och exploateringskontoret ta fram en handlingsplan för minskat byggavfall.

Arbetet är indelat i två delar:

  • föreslå åtgärder för minskat byggavfall från husbyggnad – nyproduktion, ombyggnad och rivning.
  • föreslå åtgärder för minskat anläggningsavfall.

I arbetet med att ta fram åtgärder för minskat avfall från husbyggnad finns en arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar och från stadens byggande bolag Stockholmshem, Familjebostäder, Micasa, SISAB och Fastighetskontoret. En referensgrupp är också knuten till projektet med nyckelpersoner från andra delar av staden men också från byggentreprenörer, avfallsföretag, rivningsbolag med flera som deltar med sin kunskap.

I projektet som löper under år 2020 ingår att ta fram förslag till åtgärder för att minska byggavfallet. Genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen kommer i ett senare skede, när handlingsplanen väl är beslutad.

Bakgrund

Byggande och rivning i Sverige genererar årligen cirka 10 miljoner ton avfall enligt Naturvårdsverket. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med hushållsavfall.

I Stockholm uppskattas bygg- och rivningsavfallet uppgå till cirka 1 miljon ton årligen från byggande och rivning av byggnader.

Man brukar säga att om man bygger tio hus så behövs material för elva, det vill säga nästan tio procent av allt material som köps in blir avfall. Det innebär höga kostnader och stor miljöpåverkan.

Därtill uppstår även stora mängder avfall från arbeten med anläggningar i samband med masshantering. Övrigt byggavfall från anläggningsarbeten uppstår främst vid ombyggnation och rivning, medan en mindre mängd uppstår vid nyproduktion.

Kontakt

Therese Rydstedt

Projektledare, miljöförvaltningen, energi och klimat

Uppdaterad