dcsimg

Älvsjö

Älvsjö centrum med nya tågstationen.
Älvsjö är en knutpunkt för kollektivtrafiken och bedöms kunna omvandlas till en stadsdel med nya arbetsplatser, bostäder, service, offentliga rum, kultur och idrott. Foto: Lennart Johansson.

Älvsjö har mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Tunnelbana mellan Älvsjö och Fridhemsplan samt Spårväg syd kommer vidareutveckla stadsdelsområdet som regional målpunkt.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Älvsjö stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Stadsutveckling

Delar av Älvsjö kan omvandlas till en tät stadsdel. I samband med den kraftiga kompletteringen är det viktigt att planera för såväl bostäder och arbetsplatser som för service, offentliga rum och platser för kultur och idrott. Det är också viktigt att tillvarata möjligheterna till kontorsetableringar.

Eventuellt kan Huddingevägen och Magelungsvägen på lång sikt utvecklas till urbana stråk med stadsbebyggelse, och på så sätt bättre koppla samman områdets stadsdelar. En förutsättning för det är att vägarnas funktion för det primära vägnätet säkerställs samt att transporter av farligt gods kan hanteras.

Stockholmsmässan är en betydelsefull målpunkt i området.

Natur och miljö

Centrala Älvsjö behöver utvecklas med nya parker och stråk som kopplar till stadsdelar intill, till Älvsjöskogen, Hagsätraskogen och till Huddinge kommun. Sambanden mellan Hagsätraskogen och Älvsjöskogen behöver stärkas.

Skola och idrott

Det behövs fler skolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem skolor. För idrott är behovet fyra idrottshallar, en friidrottsanläggning och en konstgräsplan.

Trafik och kommunikationer

Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan skapar nya resmöjligheter och stärker Älvsjös tillgänglighet och möjlighet till stadsutveckling. Spårväg syd ger bland annat bättre koppling till den regionala stadskärnan Skärholmen – Kungens kurva

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.
Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Här  finns en av stadens äldsta byggnader, Brännkyrka kyrka från 1200-talet. 

Älvsjö station invigdes 1879 och utbyggnaden av området började kring förra sekelskiftet med villabebyggelse i Långbrodal.

Fakta

 • Älvsjö

  28 141

  invånare 2016

 • Älvsjö

  53 144

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad