Områdesplanering– mellan översiktsplan och detaljplaner

Områdesplaneringen är en kontinuerlig process som ska ge ett helhetsperspektiv och säkerställa grundläggande funktioner och kvaliteter när Stockholm växer. Det är inom områdesplaneringen som strategierna i översiktsplanen kan omsättas i geografiskt avgränsade områden.

Genom att den strategiska stadsplaneringen utgår från större geografiska områden i staden går det att få en mer sammanhållen stadsutveckling. Stockholms översiktsplan talar på en övergripande nivå om hur stadens bebyggelse och annan mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I detaljplanerna anges hur marken i mindre områden, till exempel ett kvarter, ska användas. Områdesplaneringen fungerar som länk mellan översiktsplanen och detaljplaneringen.

Staden blir mer sammanhållen

I områdesplaneringen ska det finnas en idé om hur strategierna i översiktsplanen kan åstadkomma urbana miljöer och offentliga rum utifrån ett områdes förutsättningar och identitet. Syftet med områdesplanering är att underlätta för planeringen så att bostadsmålen kan uppnås med bibehållen kvalitet i stadsutvecklingen. Kunskapen som byggs upp om det geografiska området bidrar också till en mer sammanhållen stad.

När planeringen av större geografiska områden samordnas blir det enklare att:

  • Genomföra Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm. Här finns de övergripande inriktningar som gäller staden som helhet och som ska genomsyra områdesplaneringen. I arbetet med områdesplanering är översiktsplanen och tidigare fattade beslut om till exempel utbyggd tunnelbana viktiga utgångspunkter.
  • Samverka med allmänhet, byggaktörer, grannkommuner och andra förvaltningar inom Stockholms stad.
  • Säkerställa ett helhetsperspektiv i planeringen så att grundläggande funktioner och kvaliteter finns med när Stockholm växer.

Områdesplaneringen är en kontinuerlig process som ska ge ett helhetsperspektiv och säkerställa grundläggande funktioner och kvaliteter när staden växer och kompletterar översiktsplanen och detaljplaner som regleras av plan- och bygglagen (2010:900).

Stadsbyggnadsprocessen

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad