Cyklist i Stockholm

Trafik och vägar

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och att transportera varor byggas ut. Att bygga ut infrastrukturen för gång-, cykel-, väg- och spårtrafik är viktigt för att Stockholm ska fungera. Det gör Stockholms stad tillsammans med en rad andra aktörer, bland annat Stockholms läns landsting och Trafikverket.

I Stockholms stad prioriteras de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning. Grunden för stadens arbete beskrivs i en strategi för framkomlighet som beslutats av kommunfullmäktige: start.stockholm/framkomlighet

Lättare att välja cykeln

I takt med att vi blir fler stockholmare blir vi också fler trafikanter som ska samsas om samma yta i trafiken. Därför vill vi göra det enklare och säkrare för dig som cyklar och ge mer plats för alla cyklister.

Mellan 2012 och 2018 satsade staden ungefär en miljard kronor på investeringar i cykelinfrastruktur, för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Från 2019 och framåt fortsätter satsningarna på cykelinfrastruktur. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.Vi både bygger ut och förbättrar befintlig infrastruktur men arbetar såklart också för att göra det enkelt att använda cykeln när staden växer och nya stadsdelar byggs.

Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen.
Cykelplan (pdf, 1,87 MB, nytt fönster)

Bättre godstrafik

Godstrafiken blir allt viktigare i ett Stockholm som växer. Att varor finns på plats och att avfall transporteras är avgörande i strävan mot en attraktiv stad. I takt med en ökande befolkning ökar behovet av godstransporter.

Stockholmsregionen är landets största konsumentmarknad. Enligt en trafikanalys från 2017 sker det inom Stockholms län omkring 100 000 lastbilstransporter per vecka. E-handeln förutspås öka kraftigt vilket i sin tur ökar antalet transporter. För att utveckla hållbara lösningar för godstrafik i Stockholm för vi en aktiv dialog med privata och offentliga aktörer. I november 2018 antog Stockholms stad en ny godstrafikplan, som innehåller en handlingsplan åren 2018-2022.

 

 

Andra trafikprojekt

Andra aktörer

Stockholm Parkering är en viktig aktör för förverkligandet av stadens framkomlighetsstrategi.
Pågående parkeringsprojekt, Stockholm parkerings webbplats

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i Stockholm. De ansvarar även för projekt som handlar om att bygga ut kollektivtrafiken. 
Aktuella projekt i kollektivtrafiken, Region Stockholms webbplats

Trafikverket ansvarar för bland annat byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar och en mängd projekt pågår i Stockholmsregionen. 
Projekt i Stockholms län, Trafikverkets webbplats

Uppdaterad