Tre cyklister cyklandes på en cykelbana i en park
Cyklister i Stockholm

Trafik och vägar

När staden utvecklas och stockholmarna blir fler måste möjligheterna att resa och transportera varor hänga med. Stockholm ska vara en gång- och cykelvänlig stad, med väl fungerande kollektivtrafik. Att utveckla vägnätet för transporter och resor i hela regionen är också en viktig faktor för att staden ska fungera. Detta gör vi tillsammans med bland annat Region Stockholm och Trafikverket. Allt för att stockholmarna ska komma fram säkert och smidigt.

Framkomlighet i staden

I Stockholms stad prioriteras de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning. Grunden för stadens arbete beskrivs i en strategi för framkomlighet som beslutats av kommunfullmäktige. 

Så arbetar staden med framkomlighet

En gångvänlig stad

Stockholm ska vara en bra stad att gå i. Undersökningar från de senaste tio åren visar att Stockholm redan har en hög andel gående, där många gör hela resan till fots. I innerstaden väljer 52 procent att gå hela vägen från start till mål medan motsvarande siffra i ytterstaden är 35 procent. Korta avstånd och väl utbyggd kollektivtrafik bidrar till det stora antalet gående i hela staden.

Nu gör vi ytterligare satsningar för att ge gående ännu bättre förutsättningar. Till exempel förbättrar vi trottoarer och gångstråk med bredare gångbanor och säkrare korsningar, sätter upp ny och effektiv gatubelysning och utvecklar trivsammare stadsmiljöer. Det ska helt enkelt vara enkelt, säkert och trevligt att ta sig fram till fots i Stockholm. Mellan 2019 och 2022 satsar staden 500 miljoner kronor på att öka framkomligheten för gångtrafik och kollektivtrafik i hela staden. Målet till år 2030 är att minst hälften av alla lokala resor ska ske till fots och att stadens gaturum ska fortsätta att uppfattas som attraktivt av stockholmarna. Arbetet med en gångvänlig stad har sin grund i stadens gångplan.

Så arbetar staden med gångtrafik

Lättare att välja cykeln

I takt med att vi blir fler stockholmare blir vi också fler trafikanter som ska samsas om samma yta i trafiken. Cykel är ett yteffektivt och samtidigt miljövänligt sätt att ta sig fram. Därför vill vi göra det enklare och säkrare för dig som cyklar och ge mer plats för alla cyklister.

Mellan 2012 och 2018 satsade staden ungefär en miljard kronor på investeringar i cykelinfrastruktur, för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Mellan 2019 och 2022 fortsätter satsningarna med ytterligare en miljard kronor för satsningar på cykelinfrastruktur. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030. Vi både bygger ut och förbättrar befintlig infrastruktur men arbetar såklart också för att göra det enkelt att använda cykeln när staden växer och nya stadsdelar byggs. Arbetet med att göra det enklare att cykla i Stockholm har sin grund i cykelplanen.

Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad

Väl fungerande kollektivtrafik

Utbyggd kollektivtrafik och en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur är nödvändigt för att Stockholm ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt. Kollektivtrafiken är ett av de färdsätt som kan förflytta flest människor på minst yta och prioriteras därför av staden. Om fler ska välja kollektivtrafik istället för bil behöver både spår- och busstrafiken utvecklas. Här har staden en viktig roll eftersom vi ansvarar för gatornas utformning och underhåll. När det är trångt på vägarna har bussarna svårt att komma fram. Bilköer, felparkerade bilar, trafiksignaler och varuleveranser är exempel på sådant som bidrar till lång restid och oregelbundna avgångar.

För att restiden med buss ska bli kortare och mer förutsägbar behöver vi använda gatorna på ett smart sätt. Här kan många relativt enkla och kostnadseffektiva åtgärder ha stor effekt på bussarnas framkomlighet om de är väl koordinerade. En del av dessa satsningar ansvarar Stockholms stad för, medan andra genomförs av Region Stockholm, trafikförvaltningen. 

Så arbetar staden med kollektivtrafik

Andra trafikprojekt

Podden Stockholm växer

Andra aktörer

Stockholm Parkering är en viktig aktör för förverkligandet av stadens framkomlighetsstrategi.
Pågående parkeringsprojekt, Stockholm parkerings webbplats

Region Stockholm har det övergripande ansvaret för kollektivtrafik i Stockholm. De ansvarar även för projekt som handlar om att bygga ut kollektivtrafiken. 
Aktuella projekt i kollektivtrafiken, Region Stockholms webbplats

Trafikverket ansvarar för bland annat byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar och en mängd projekt pågår i Stockholmsregionen. 
Projekt i Stockholms län, Trafikverkets webbplats

Uppdaterad