En mamma och ett barn leker med sand.

Vision

Stockholms stad har under många år arbetat utifrån en samlande vision om framtidens Stockholm. Med en gemensam vision får alla stadens förvaltningar och bolag en given riktning utöver de lagar och direktiv som berör den egna verksamheten.

Att Stockholm växer mer än någonsin kräver en långsiktig planering. Visionen, som är beslutad av kommunfullmäktige, är den övergripande planen som alla stadens verksamheter arbetar för att förverkliga. I den beskrivs stadens ambitioner, bland annat inom stadsutveckling.

Stadens vision

Hållbart byggande

Visionen beskriver hur nya bostadsområden ska byggas utifrån ett hållbart perspektiv med god kollektivtrafik, där klimatsmart teknik och hållbara material används och där ambitiösa miljö- och energikrav ställs.

Bostäder

Klimat och miljö

Klimatsmarta transporter

När staden växer och stockholmarna blir fler måste också möjligheterna att resa och att transportera varor byggas ut. Effektiva trafiklösningar där gång, cykel och kollektivtrafik är särskilt viktigt och där användningen av fossilfria drivmedel och modern informationsteknik både ökar kapaciteten och minskar behovet av att resa. Det övergripande målet är att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040.

Trafik och vägar

Digitaliseringens möjligheter

Stockholm har en särskilt stark position när det gäller digitalisering och staden har ambitiösa mål när det gäller att dra nytta av de möjligheter som digital teknik ger. Den digitala tekniken ska finnas inbyggd naturligt i fastigheter, transportsystem och stadsmiljö och den ska hjälpa människor att kommunicera, arbeta, studera och ha ett aktivt liv.

Stockholm – den smarta och uppkopplade staden

En trygg och tillgänglig stad

Staden ska leva dygnet runt och ingen ska behöva känna sig otrygg i de offentliga rummen. I samarbete med andra offentliga aktörer, fastighetsägare och stockholmarna arbetar staden för att skapa trygga och tillgängliga stadsmiljöer. Byggnader och offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla på lika villkor.

Trygghetsarbete

Dialog och samverkan

Stockholmarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande över stadens utveckling. Dialogen kring frågor som berör människor i vardagen och utvecklingen av Stockholms olika delar är viktig och utvecklas ständigt.

Hur visionen förverkligas i byggandet av staden förtydligas i stadens översiktsplan.

Översiktsplan för Stockholm

Uppdaterad