Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen.
Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen. Planerad bebyggelse vid Framkallningen, Diabilden, Lådkameran och Färgfilmen redovisas.

Trollesundsvägen

Bandhagen växer och under 2020 startar staden förberedande arbeten inför bostadsbyggnation kring korsningen Grycksbovägen och Trollesundsvägen. I det området har totalt cirka 740 bostäder planerats i fyra olika detaljplaner. En av detaljplanerna, cirka 150 bostäder längs Trollesundsvägen, hade byggstart 2018 och färdigställdes under 2020.

Aktuella arbeten

Vill du prata med stadens byggledning?

Kontakta byggledning via telefonnummer 070-083 82 73. Lämna ett meddelande eller skicka ett sms så ringer byggledare upp.

Vi tänker på din säkerhet!

Det är därför viktigt att säkerhetsavspärrningar, omledningar och signalering kring arbetsområdet följs.

Avstängning i Trollesundsvägen

Ett större ledningsarbete pågår i Trollesundsvägen. Detta påverkar framkomligheten. Alternativa vägar för trafikanter skyltas på plats.

Busshållplatser i Bandhagen påverkas för buss 161 och buss 173. Buss 161 och 195 stannar i stället vid hållplats Skebokvarnsvägen. Buss 173 stannar vid Stallarholmsvägen och Juliaborg.

Busshållplatserna beräknas påverkas till 29 oktober 2021.

Projektfakta

På båda sidor om Grycksbovägen, söder om Örbyleden, samt i korsningen Grycksbovägen/Trollesundsvägen har fyra olika detaljplaner vunnit laga kraft. 

För att möjliggöra uppförandet av byggnationen i detaljplanerna genomför Stockholms stad förberedande arbeten, ledningsflytt, omläggningar och färdigställande av allmän platsmark som torg och gator.

Bebyggelsen i kvarteret Diabilden, Lådkameran, Färgfilmen och Framkallningen är tänkta att tillsammans skapa en tydlig entré till Bandhagen från Örbyleden. Syftet är att skapa en trevligare, tryggare och mer levande miljö längs med Grycksbovägen och Trollesundsvägen.

Kvarteret Framkallningen hade byggstart i början av 2018 och bostäderna färdigställs under 2020. Staden ska slutföra finplanering av vägen innan allt arbete är klart.

Program för Trollesundsvägen

Under 2013 tog Stockholms stad fram ett program för en del av Trollesundsvägen. Arbetet med programmet startades för att belysa och analysera förutsättningarna för att utveckla området med nya bostäder och service. Programmet har idag konkretiserats i flera detaljplaner som följer programmets ambitioner.

Byggaktörer

Familjebostäder, Bo Rätt i Stockholm (BORIS AB) och Svenska Hus.

Preliminär tidplan

  • Kvartal 3 2020 - Byggstart stadens förberedande arbeten 
  • Kvartal 2 2021 - Byggstart Svenska hus kvarter
  • Kvartal 3/4 2021 - Byggstart BORIS och Familjebostäder
  • Kvartal 4 2022 - Avslut stadens arbeten

 

Vy från Örbyleden som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning. Färgen är ljus- och mörkgrå.
Vy från Örbyleden som visar byggnadens indelning av fasad samt sockelvåning (Källa: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter).
Flygbild över planområdet Örby 4:1 Diabilden sedd från norr
Flygbild över planområdet sedd från norr
Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen.
Flygbild som visar hur föreslagen bebyggelse tydliggör entrén till Bandhagen. Planerad bebyggelse vid Lådkameran och Färgfilmen redovisas också.
Kvarterens uppdelning i volymer från 7 till 4 våningar och olika färger såsom sandfärgat, grått, svagt rosa och vitt.
Kvarterens (inringat i rött) uppdelning i volymer och färger. Den planerade bebyggelsen i Lådkameran och Färgfilmen finns också med.
Gårdsvy kvarter A. Sandfärgade hus i 7 våningar med träd och bänkar på innergård.
Gårdsvy kvarter A (Källa: Civilisation arkitekter).
Förenklad situationsplan för kv Diabilden som visar de fyra kvarteren A, B, C och D.
Förenklad situationsplan för kv Diabilden som visar de fyra kvarteren A, B, C och D. (Källa: Sandellsandberg och Civilisation arkitekter).
Vy från Trollesundsvägen mot nordväst. Visionsbild: Sjögren arkitekter
Illustrationsplan
Planerad bostadsgård med den äldre bebyggelsen till vänster och den föreslagna bebyggelsen till höger. Illustration Tyréns.
Bebyggelsen mot Trollesundsvägen sedd från Grycksbovägen. Illustration Tyréns.

Kontakt

Hanna Carls

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Johan Skutin

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad