Välkommen till Bromstensstaden!

Här växer ett nytt område fram med drygt 1 600 bostäder, en central park och flera torg. Byggnation pågår i området och inflyttning sker vart efter husen färdigställs. På den här sidan kan du hitta praktisk information. Vi hoppas du kommer trivas i ditt nya område!

Byggnation och inflyttning pågår

Infart till området sker via Mjölnarstigen och Åkantsgränd. I området pågår byggnation. Bostadshusen färdigställs och inflyttning sker allteftersom bostadshusen blir klara. I husens bottenvåningar finns lokaler som så småningom kommer fyllas med verksamheter och service.

Byggnationen i området innebär att det är byggtrafik som kör i området. Det kommer att vara temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång- och cykelvägar under den tid utbyggnaden av Bromstensstaden pågår.

Hjälp oss att öka säkerheten i området under byggtiden

  • Använd säkra gångvägar ut ur området. Dessa är markerade med grönt på kartbilden ovan.
  • Respektera avstängningar och följ vägvisnings-/omledningsskyltar.
  • Var uppmärksam! Byggtrafik kör i området.

Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö för barnen. Gå och cykla tillsammans till förskola/skola och olika aktiviteter. Ha uppsikt över barnen. De får inte vistas inom avstängt område.

Störande arbeten

Stockholms stad ansvarar för arbetena på allmän plats, det vill säga parker, gator och torg. Marbit och JM entreprenad arbetar på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor. Flera olika byggaktörer bygger bostäder inom sin kvartersmark.

Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjer vad gäller buller från byggarbetsplats följs och att information förmedlas till exempel vid störande arbeten utanför arbetstid.

Vattenavstängning

Parkering

Innan inflyttning får du ofta en speciell dag och tid för när du ska flytta in i din bostad. Detta för att underlätta inflyttningen vid användning av trappor, hissar och nyttjande av parkeringsytor.

Gatorna i Bromstensstaden övervakas av ett parkeringsbolag för att det inte ska stå felparkerade bilar som blockerar in- och utfarter till garage etcetera. Ta del av parkeringsreglerna på vägskyltningen.

Då byggnation av området pågår och byggtrafik och nyttotrafik som sopbilar behöver komma fram är ytorna för parkering mycket begränsade. Följ vägvisnings- och anvisningsskyltar på plats.

Sophantering

Sopor ska kastas i rum avsett för avfall inom den egna fastigheten.

Nära till service och kollektivtrafik

Inom Bromstensstaden planeras flera verksamheter flytta in, bland annat flyttar en frisörsalong, nagelsalong och fotvård framåt hösten 2024.

Olika former av service bland annat livsmedelsbutik och restauranger finns vid Bromstensplan. Spånga centrum har ett brett utbud av affärer och service till exempel ett bibliotek och en vårdcentral. På andra sidan Mälarbanan finns bland annat livsmedelsaffär, drivmedelsstation och ett djursjukhus. Det finns även många idrottsplatser i närområdet. Bromstensstaden ligger nära allmänna kommunikationer. Här nedan finns användbara länkar till olika former av service.

Tidsplan för öppnande av gata, torg och parkområde

På kartan nedan kan du se ungefärliga tider för när stadens allmänna ytor som park, gata och torg beräknas öppna för allmänheten.

  1. (ljuslila område) beräknas färdigställas i september/oktober 2024. Vägar och stadens allmänna ytor öppnas upp vartefter de färdigställs.
  2. (orange område) beräknas färdigställas från oktober 2024 till våren 2025. Gång- och cykeltunneln under Mälarbanan beräknas öppna hösten 2024. Plantering av träd och grönska kan utföras först under våren 2025 när tjälen gått ur marken.
  3. (gult område) beräknas färdigställas från årsskiftet 2024/2025 till våren 2025.   
  4. (mörklila område) beräknas färdigställas våren 2025.
  5. (blått område) beräknas färdigställas hösten 2025.
  6. (rosa område) beräknas färdigställas våren 2026.

Felanmälan på trafik- eller stadens utemiljö

Vid felanmälan på Stockholm stads allmänna platser, som parker, gator och torg anmäler du detta till stadens Tyck till-app, se länk nedan.

Eventuella fel inom de allmänna ytorna inom ditt bostadshus anmäls till din värd eller förvaltare.

Felanmäl, tyck till eller fråga oss

Genom att ladda ner Tyck till-appen kan du felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljöer.

Etapperna i Bromstensstaden

Att bo vid en byggarbetsplats

Uppdaterad