Välkommen till Kista äng!

Här växer ett nytt område fram med drygt 1 600 bostäder, en park och flera torg. Byggnation pågår i området och inflyttning sker vart efter husen färdigställs. På den här sidan kan du hitta praktisk information. Vi hoppas du kommer trivas i ditt nya område!

Byggnation och inflyttning pågår

Entré till bostäderna sker via Kista Alléväg. I området pågår byggnation. Byggtrafik har andra vägar in på arbetsområdet. Bostadshusen färdigställs och inflyttning sker allteftersom bostadshusen blir klara. I husens bottenvåningar finns lokaler som så småningom kommer fyllas med verksamheter och service. Gator, det centrala torget samt entrétorget och hörntorget kommer färdigställas. Parkbänkar placeras ut samt träd och grönska planteras.

Byggnationen i området innebär att det är byggtrafik som kör i närområdet. Beläggningen på gator kommer vara av tillfällig karaktär tills gatan färdigställts. Det kommer att vara temporära trafikomläggningar och tillfälliga gång– och cykelvägar under den tid utbyggnaden av Kista äng pågår.

 

Hjälp oss att öka säkerheten i området under byggtiden

  • Använd säkra gångvägar ut ur området.
  • Respektera avstängningar och följ vägvisnings-/omledningsskyltar.
  • Var uppmärksam! Byggtrafik kör i området.

Tillsammans kan vi skapa en trygg miljö för barnen. Gå och cykla tillsammans till förskola/skola och olika aktiviteter. Ha uppsikt över barnen. De får inte vistas inom avstängt område.

Störande arbeten

Stockholms stad ansvarar för arbetena på allmän plats, det vill säga parker, gator och torg och färdigställer de ytorna. Sveab entreprenad arbetar på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor. Fler olika byggaktörer bygger bostäder inom sin kvartersmark. Stadens entreprenörer arbetar mellan klockan 7-19 på vardagar. Arbete på kvällstid eller på helg kan förekomma om det till exempel är något speciellt arbetsmoment som måste utföras.

Bostadsbolag bygger bostäder inom sin kvartersmark. Det är respektive byggaktör som är ansvarig för att se till att riktlinjer vad gäller buller från byggarbetsplats följs och att information förmedlas till exempel vid störande arbeten utanför arbetstid.

Tidplan för bostadsbyggnation

  • Byggvesta bygger bostäder och studentlägenheter vid Borgarfjordsgatan/Kista Alléväg. Inflyttning planeras till 30 maj, både i kvarteret Valvik och i kvarteret Hestur.
  • SKB bygger bostäder i kvarteret närmast Torshamnsgatan/Borgarfjordsgatan. Inflyttning beräknas ske i kvartal 4 2024.
  • Nordiska Bostad har påbörjat sina markarbeten.
  • Magnolia beräknar starta sina arbeten under hösten 2024.
  • Sveafastigheter beräknar starta sina arbeten under hösten 2024.

Parkering

Innan inflyttning till din nya bostad får du ofta en speciell dag och tid för när du ska flytta in i din bostad. Detta för att underlätta inflyttningen vid användning av trappor, hissar och nyttjande av parkeringsytor.

Gatorna i Kista äng övervakas av ett parkeringsbolag för att det inte ska stå felparkerade bilar som stör byggtrafik och nyttotrafik som till exempel sopbilar samt infart/utfart till garage etcetera. Följ parkeringsreglerna på vägskyltningen på plats.

Sophantering

Sopor ska kastas i Miljörum avsett för avfall inom den egna fastigheten.

Nära till service och kollektivtrafik

I Kista finns olika former av service. Kista galleria har ett brett utbud av affärer och service till exempel ett bibliotek och en vårdcentral.

Felanmälan på trafik eller stadens utemiljö

Vid felanmälan på Stockholm stads allmänna platser, som parker, gator och torg anmäler du detta till stadens tyck till-app, se länk nedan

Eventuella fel inom de allmänna ytorna inom ditt bostadshus anmäls till din värd eller förvaltare.

 

Felanmäl, tyck till eller fråga oss

Genom att ladda ner Tyck till-appen kan du felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljöer.

Uppdaterad