Dialog och samråd

På stadens öppna hus och samråd kan du vara med och påverka stadsplaneringen. Under samrådet visar vi upp förslag som du har möjlighet att diskutera och tycka till om.

Samråd

Du kan vara med och påverka i olika faser av ett detaljplanearbete. På Stockholm växer kan du se när olika typer av dialoger och samråd sker i det projekt du är intresserad av.

Samrådet är lagstadgat. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska staden ge tillfälle för samråd till kända sakägare och bostadsrättshavare samt hyresgäster och boende som berörs av förslaget. Du kan lämna synpunkter under hela samrådstiden.

Samråd – öppna för synpunkter

Granskning

Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna som inkommit under samrådsperioden tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Under granskning är de som är berörda av planförslaget välkomna att lämna synpunkter. 

Granskning – öppna för synpunkter

Pågående planarbete i e-tjänsten

Bygg- och plantjänsten är en digital e-tjänst där du kan du följa alla pågående planarbeten, se i vilket skede av planprocessen ett visst projekt är i och ta del av handlingar. 

Du hittar information om pågående dialoger och samråd för stadsbyggnadsprojekt både här på webbplatsen Stockholm växer och genom Bygg- och plantjänsten.

Fördjupa dig i stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad