dcsimg
Projekt Pågående

Ekarnas livsmiljöer stärks

Vi har många gamla och stora ekar i Stockholmsområdet i en för Sverige unik och värdefull ekmiljö. Inom satsningen Grönare Stockholm gör staden insatser för stadens ekar på flera platser.

Projektfakta

Ekarnas livsmiljöer förstärks

Stockholm stad planerar och genomför åtgärder som gynnar ekens miljöer. Ett stort antal ekdungar kommer att gallras och röjas. På så sätt gör vi också en insats för över 1 500 andra arter som är mer eller mindre är beroende av eken som livsmiljö 

Förstärkning av eksamband

Ekmiljöerna inom Stockholms stad har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Ekarna i dagens landskap utgör en rest av det forna eklandskapet som hade mycket stor utbredning fram till början av 1800-talet. Stora delar av eklandskapet odlades sedan upp till åkermark vilket innebär att spridningsvägarna mellan de kvarvarande ekdungarna nu är försvunna.

Ett stort problem för ekmiljöerna i Stockholms stad idag är att de växer igen eftersom forna tiders slåtter och bete inte håller landskapet öppet. Ekarna, som älskar ljus, trängs och kvävs till döds av andra trädslag som sakta men säkert tar över.

Foto: Johan Pontén

Lokala ekmiljöer röjs

På sex platser förstärks de lokala ekmiljöerna genom röjning, friställande av existerande träd, plantering och genom att lägga ut död ved i form av gamla stockar och grenar. Detta gynnar de enskilda ekarnas utveckling och fauna och flora knuten till ekar.

Riksby

Förstärkning av ekbiotoper genom friställning av existerande ekar och plantering av nya ekar.

Fagersjöskogen och Hagsätraskogen - Rågsveds friområde

De lokala ekmiljöerna förbättras genom att röja, friställa och plantera. Det kommer också att läggas ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

Vårberg - Skärholmen

Det regionala eksambandet förstärks. Röjning och friställning av ekar samt plantering av nya ekar. Död ved läggs ut i området detta gynnar fauna och flora knuten till ek.

Magelungen - Drevviken och Larsboda - Sköndal

De lokala ekmiljöerna förbättras genom att röja, friställa och plantera. Det kommer också att läggas ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

Tidplan

Projekten genomförs under 2019 - 2022.

Läs mer om ekar i Stockholmsområdet

Du kan läsa mer om ekar på miljöbarometern.

Foto: Johan Pontén

Arbetet med Stockholms ekar ingår i stadens satsning Grönare Stockholm

Inom Grönare Stockholm utvecklar vi stadens parker och naturområden. Parker, gångstråk och torg förnyas och rustas upp. Satsningen pågår under perioden 2017–2022.

Fler projekt inom Grönare Stockholm

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad