Projekt Pågående

Ekarnas livsmiljöer stärks

Vi har många gamla och stora ekar i Stockholmsområdet i en för Sverige unik och värdefull ekmiljö. Inom satsningen Grönare Stockholm gör staden insatser för stadens ekar på flera platser.

Projektfakta

Stockholm stad genomför åtgärder som gynnar ekarnas miljöer. Ett stort antal ekdungar och skogsområden gallras och röjs. På så sätt gör vi också en insats för över 1 500 andra arter som är mer eller mindre är beroende av eken som livsmiljö.

Förstärkning av eksamband

Ekmiljöerna inom Stockholms stad har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Ekarna i dagens landskap utgör en rest av det forna eklandskapet som hade mycket stor utbredning fram till början av 1800-talet. Stora delar av landskapet odlades sedan upp till åkermark vilket innebär att spridningsvägarna mellan de kvarvarande ekdungarna nu är försvunna. 

Foto: Johan Pontén

Lokala ekmiljöer röjs

Ett stort problem för ekmiljöerna i Stockholms stad idag är att de växer igen eftersom forna tiders slåtter och bete inte håller landskapet öppet. Ekarna, som älskar ljus, trängs och kvävs till döds av andra trädslag som sakta men säkert tar över. Många sällsynta insekter, lavar och mossor trivs inte heller i den skuggiga miljön när skogen är för tät.

På flera platser förstärks nu de lokala ekmiljöerna genom gallring och röjning av träd och buskar. Även en hel del ekar behöver tas bort för att de ekar som blir kvar ska få en optimal miljö och kunna leva under lång tid framåt. Utvalda ekar friställs och nya ekar planteras på utvalda platser.

Döda träd och fallna stammar

Många arter av mossor, lavar, vedsvampar och insekter är beroende av gamla eller döda träd för sin överlevnad. Den döda veden är både mat och bostad åt mängder av fåglar, smådjur, insekter och svampar. Därför lämnas också en del av de stammar och grenar som avverkas i området kvar i form av liggande samlingar av ved, så kallade faunadepåer, eller som kvarstående trädruiner eller högstubbar.

I de gamla grova stammarna trivs mängder av arter. Ju större variation av trädart, växtplats och grad av nedbrytning desto mer liv i skogen!

När trädet blir gammalt och dör kan olika svampar få fäste. Olika sorters svampar och insekter bryter tillsammans ner trädet. Om de får jobba tillräckligt länge bildas håligheter som blir bostäder åt ugglor, bin, fladdermöss, ekorrar och många andra.

Visa bilden i ett större format (pdf, 7MB, nytt fönster)

En av Stockholms stads mulmholkar.

Som en del av arbetet för biologisk mångfald bygger Stockholms stad mulmholkar där insekter kan leva. En mulmholk är en låda liknande en fågelholk men avsett för insekter. Holkarna är fyllda av spån från ek, löv och annat organiskt material som bryts ner. Tanken är att mulmholkarna ska efterlikna förhållandena i håligheter som främst finns i gamla träd. 

Arbetet utförs på flera platser runt om i Stockholms stad, här är några exempel:

Magelungen - Drevviken och Larsboda - Sköndal

De lokala ekmiljöerna förbättras genom att röja, friställa och plantera. Det kommer också att läggas ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

Vårberg - Skärholmen

Det regionala eksambandet förstärks. Röjning och friställning av ekar samt plantering av nya ekar. Död ved läggs ut i området, en del specialåtgärder utförs på några platser, till exempel skapande av trädruiner, fladdermöss och fågelholkar samt mulmholkar. Material från de fällda träden återanvänds i området för att bygga dessa. Åtgärderna gynnar fauna och flora knuten till ek. Samtidigt som ekmiljöerna gallras tar man fram nya och gamla stigar samt naturliga sittplatser, gläntor och utsiktspunkter för att göra platserna mer framkomliga och trygga för invånarna.

Riksby

Förstärkning av ekbiotoper genom friställning av existerande ekar och plantering av nya ekar.

Fagersjöskogen och Hagsätraskogen - Rågsveds friområde

De lokala ekmiljöerna förbättras genom att röja, friställa och plantera. Det kommer också att läggas ut död ved. Detta gynnar fauna och flora knuten till ekar.

Tidplan

Projekten genomförs under 2019-2022.

Läs mer om ekar i Stockholmsområdet

Du kan läsa mer om ekar på miljöbarometern.

Foto: Johan Pontén

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en särskild satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppens stadspark. Dessutom ska parker, gångstråk och torg förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen pågår under 2017-2022.

Kartan visar Grönare Stockholms 32 projekt med markering för de 20 projekt som nu är avslutade.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad