Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Pågående

Bostäder, skola och förskolor i Stadshagen

Stadshagen

Stadshagen på nordvästra Kungsholmen har närhet till både kollektivtrafik, gröna ytor, parkstråk och vatten. Här finns det potential att skapa en framtida tät, grön och attraktiv stadsdel att bo, arbeta, vistas och gå i skola i. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår.

Pågående och planerade arbeten

Projektfakta

En stadsdel som sjuder av liv och rörelse

Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

Stadshagen utvecklas med cirka 1775 bostäder, varav cirka 500 är hyresrätter och cirka 245 är studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende

En ny grundskola planeras för cirka 750 elever samt 5 nya förskolor med totalt 20 avdelningar. Idrotten är ett fortsatt dominerade inslag i Stadshagen med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan för fotboll samt en tennishall under mark.

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna, så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Ett parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser planeras centralt i området. Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal 1 vid Karlbergssjöns strand bevaras.

Utveckling och upprustning av park och naturmark

Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Stadshagen får tydliga entréer i öst och väst samt ett centralt torg vid en av tunnelbanenedgångarna. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk - en grön loop.

 

Ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse

Området förtätas genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Marken i området ägs till stor del av Stockholms stad och har markanvisats till fjorton byggaktörer: Stockholmshem, Svenska Hem i Bromma AB, AB Primula, AB Borätt, Folkhem Projekt AB, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnads­aktie­bolaget Wallin, Besqab Projektutveckling AB, JM AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Järntorget Bostad AB, Balder S:t Göran AB, Stockholm Parkering och Akademikerförbundet SSR. Utöver de byggaktörer som erhållit markanvisning deltar två privata fastighetsägare i planarbetet.

Utöver de byggherrar som erhållit markanvisning deltar även andra markägare som Stadsholmen, Fastighets AB Gångaren (Electrolux), Stockholmshem med flera.

Tidplan

  • Detaljplanen för Stadshagen vann laga kraft 14 november 2018.
  • S:t Göransparken och har omdisponerats och rustats upp.
    Läs mer om upprustning av S:t Göransparken, Stockhoms stads webbsida
  • Byggnation av bostäder pågår i området, dels i korsningen Mariedalsvägen/S:t Göransgatan, dels vid Igeldammsgatan, läs mer ovan.
  • Hösten 2021 börjar Stockholms stads arbeten med att bygga om i anslutning till entréerna till tunnelbanans biljetthall vid Kellgrensgatan / S:t Göransgatan. Vi kommer även rusta upp delar av Hornsbergs Strand och Mariedalsvägen, läs mer ovan.

Bildgalleri

Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustrationsplan Stadshagen, där byggaktörer framgår.
Illustrationsplan Stadshagen
Foto på fysisk modell
Foto på fysisk modell

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna. Detaljplanen vann laga kraft 14 november 2018.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Niclas Falkenbert

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad