Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskolor i Stadshagen

Stadshagen på nordvästra Kungsholmen har närhet till både kollektivtrafik, gröna ytor, parkstråk och vatten. Här finns det potential att skapa en framtida tät, grön och attraktiv stadsdel att bo, arbeta, vistas och gå i skola i.

Projektfakta

En stadsdel som sjuder av liv och rörelse

Detaljplanen innebär att Stadshagen omvandlas till en tätare och en med övriga staden bättre integrerad stadsdel, med ett blandat innehåll och ett aktivt stads- och parkliv.

Stadshagen utvecklas med cirka 1775 lägenheter, varav cirka 500 är hyresrätter och cirka 245 är studentbostäder. Detaljplanen innehåller även gruppboende och kollektivboende

En ny grundskola planeras för cirka 750 elever samt 5 nya förskolor med totalt 20 avdelningar. Idrotten är ett fortsatt dominerade inslag i Stadshagen med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan för fotboll samt en tennishall under mark.

S:t Göransgatan utvecklas till ett sammanhållet stads- och gaturum med ett betydande inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna, så att bebyggelsen bidrar till upplevelserika gator som sjuder av liv och rörelse.

Ett parkeringsgarage med 250‑300 parkeringsplatser planeras centralt i området. Den kulturhistorisk värdefulla bebyggelsen på Mariedal 1 vid Karlbergssjöns strand bevaras.

Utveckling och upprustning av park och naturmark

Nya parker och torg planeras samt nya gångkopplingar i sydvästlig/nordostlig riktning samt gångstig ned till Karlbergssjön. Stadshagen får tydliga entréer i öst och väst samt ett centralt torg vid en av tunnelbanenedgångarna. Den befintliga park- och naturmark rustas upp och nya parker och torg byggs. Parker, lekplatser och promenadstråk samt naturmarken på Stadshagsklippan knyts ihop till ett sammanhållet grönt stråk - en grön loop.

 

Ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse

Området förtätas genom ny bebyggelse samt om- och påbyggnad av befintlig bebyggelse. Marken i området ägs till stor del av Stockholms stad och har markanvisats till fjorton byggaktörer: Stockholmshem, Svenska Hem i Bromma AB, AB Primula, AB Borätt, Folkhem Projekt AB, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnads­aktie­bolaget Wallin, Besqab Projektutveckling AB, JM AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Järntorget Bostad AB, Balder S:t Göran AB, Stockholm Parkering och Akademikerförbundet SSR. Utöver de byggaktörer som erhållit markanvisning deltar två privata fastighetsägare i planarbetet.

Utöver de byggherrar som erhållit markanvisning deltar även andra markägare som Stadsholmen, Fastighets AB Gångaren (Electrolux), Stockholmshem med flera.

Tidplan

Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 22 mars 2018. Kommunfullmäktige godkände planen den 28 maj 2018.

Planen överklagades till Mark- och miljödomstolen. Överklaganden avslogs och därefter har de klagande haft t.o.m. 14 nov 2018 på sig att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. Detta har inte skett och därmed har detaljplan för Stadshagen vunnit laga kraft 14 november 2018.

Byggaktörer startar sina produktioner

  • Primula startade sina arbeten med bostäder, lokaler i bottenplan och förskola i planområdets nordvästra del under september 2020, se område 1a på kartan ovan. Inflyttning beräknas ske under 2022/2023.
    Primula - projekt Stadshagen
  • JM startade sina arbeten av bostäder vid Igeldammsgatan/Fleminggatan i oktober 2020, se område 10 på kartan ovan. JM beräknar att avsluta produktionen under kvartal 1 2023.
    JM - projekt Facetten
  • Stockholmshem startade i december 2020. De kommer uppföra 150 student- och ungdomsbostäder vid västra delen av S:t Göransgatan, se område 5 på kartan ovan. Inflyttning beräknas ske 2022/2023.
    Stockholmshem - kvarteret Tjället 8

 

S:t Göransparken har rustats upp
En ombyggnation i områdets östa del har slutförts med en upprustning och omdisponering av S:t Göransparken.

Läs mer om upprustning av S.t Göransparken

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar olika funktioner inom Stadshagen, exempelvis lokaler, bostäder, service med mera.
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustration som visar parker och grönstråk
Illustrationsplan Stadshagen, där byggaktörer framgår.
Illustrationsplan Stadshagen
Foto på fysisk modell
Foto på fysisk modell

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Karin Norlander

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad