• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Biologisk mångfald och dagvattenåtgärder i Svedmyra

Svedmyra

Vid Enskedevägen och Grycksbovägen planerar Stockholms stad att göra flera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och möjligheten att ta hand om regnvatten. Samtidigt underlättas skötseln av rondellen.

I mötet mellan Grycksbovägen och Enskedevägen finns en rondell med omgivande gröna och hårdgjorda ytor. Gräset i rondellen har skador efter att fordon kört där. På platsen i och omkring rondellen kan plantering av träd och anläggandet av äng göra stor skillnad för den biologiska mångfalden. Samtidigt finns behov av att ta hand om regnvatten, för att minska risken för översvämningar i området.

Planerade åtgärder

  • Anlägga äng, ytor med högt gräs och plantera träd för att stärka den biologiska mångfalden.
  • Anlägga gräsklädda diken intill gatan, utökade växtbäddar till träden och nya gatubrunnar.
  • Göra öppningar i kantstenen in mot de gräsklädda dikena för att leda och samla vatten till växterna.
  • Åtgärda körskador från fordon. Nya material ska underlätta skötseln för stadsdelsförvaltningen.

Förstärkt biologisk mångfald

En sammanhängande grönstruktur är avgörande för biologisk mångfald. Ytan vid rondellen Enskedevägen-Grycksbovägen ligger i område där det gröna sambandet är svagt. Platsen ligger samtidigt i ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område.

Barrskogssambandet i Svedmyra är viktigt bland annat för småfåglar. Totalt planteras 13 nya träd som en förstärkning av sambandet, varav sju är tallar. Även körsbärs- och mirabellträd ska planteras. Inga träd tas ned. Träden kommer att få nya växtbäddar med biokol, vilket förväntas påverka trädens tillväxt positivt. Biokolet gynnar mikrolivet i marken samtidigt som det bidrar till en kolsänka.

Genom att skapa nya grönytor, leda vatten till grönytor och anlägga material som släpper igenom vatten i grönytor och hårdgjorda ytor kan den biologiska mångfalden ökas. Samtidigt kan en större mängd regnvatten filtreras ned i marken och komma växtligheten till godo.

Fånga upp och fördröja dagvatten och skyfall

Stadens skyfallskartor visar behov av åtgärder i området för att fånga upp vatten vid kraftiga regn. Vid ett skyfall riskerar regn att samlas på platsen, men framförallt fortsätter vattnet ner längs Enskedevägen och vidare till ett större översvämningsområde bland villorna i Svedmyra. Därför kan åtgärder som fördröjer dagvatten och skyfall göra stor nytta på platsen.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut, mars 2024.
  • Preliminär byggstart våren 2024
  • Planerad byggtid cirka ett år.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad