dcsimg
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Projekt Pågående

Utveckling av Gubbängsfältet

Gubbängen

Gubbängens sportfält får tre idrottsplaner fördelat på en fullstor konstgräsplan samt två fullstora naturgräsplaner. Stora delar av området ska vara tillgängligt för rekreation och spontanidrott.

Projektfakta

Gubbängsfältet blir sportfält

Detaljplanen, Gubbängen 1:1, möjliggör utveckling av Gubbängsfältet till ett sportfält.

Idrottsområdet ger plats för tre idrottsplaner samt servicebyggnad. Idrottsområdet får sin huvudentré vid Söndagsvägen. Där uppförs servicefunktioner och parkering för bil- och cykel. Området ska ha en karaktär av sportfält, det vill säga flacka aktivitetsytor avsedda för utomhusidrotter.

Idrottsplanerna placeras i den södra delen av fältet vilket gör att fältets norra del behålls som ett öppet parklandskap. Förslaget innebär att en konstgräsplan anläggs längst österut, närmast servicebyggnaden. Konstgräsplanen förses med belysningsmaster och upp till 10 meter höga nät på kortsidorna samt längs den södra långsidan. Väster om konstgräsplanen placeras två naturgräsplaner.

De gång- cykelvägar som finns på fältet anpassas utifrån idrottsplanernas placering. Den nya entrén vid Lingvägen nås av befintliga gång- och cykelvägar från alla väderstreck.

Positivt för stadsdelen

Den sammanvägda bedömning är att förslaget är positivt för stadsdelen. Efter planens genomförande kommer platsen kunna befolkas i högre utsträckning än idag och servicebyggnaden kan användas även för icke idrottsrelaterad verksamhet. Förslaget stärker även områdets rekreativa kvaliteter för skolorna i närområdet, den organiserade idrottsverksamhet och för allmänheten.

Tidplan

  • Start-PM första kvartalet 2013
  • Samråd 24 februari-6 april 2016
  • Granskning 17 maj-14 juni 2017
  • Antagande kvartal 4, 2017
  • Laga kraft 21 november 2017

Aktörer

Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

 Illustration som visar pendlingscykelstråket utmed Örbyleden samt del av servicebyggnaden och konstgräsplanen för Ruby och fotboll.
Illustration som visar pendlingscykelstråket utmed Örbyleden samt del av servicebyggnaden och konstgräsplanen för Ruby och fotboll.
Vy från sydöst, där servicebyggnaden ses från Örbyleden, ungefär vid den punkt vid infarten till parkeringsytorna.
Vy från sydöst, där servicebyggnaden ses från Örbyleden, ungefär vid den punkt vid infarten till parkeringsytorna.
Flygbild över Gubbängsfältet med den ungefärliga planavgränsningen för två delområden markerad med röd streckad linje.
Vy norrut över det öppna gräsfältet med bebyggelsen och kraftledningen som avgränsar fältet mot norr.
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Situationsplan över föreslagen placering av servicebyggnad, idrottsplaner och andra aktivitetsytor. Bild: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter
Planområdet markerat med gult

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad