Bromma flygplatsområde

Bromma flygplatsområde föreslås utredas för stadsutveckling

Publicerad:

Uppdaterad:

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser.

Staden uppskattar att 22 500 bostäder kan byggas på flygplatsområdet och i dess närhet när flygverksamheten upphör. Förutom ett stort antal bostäder beräknas den nya stadsdelen innehålla andra funktioner som ytor för parker, idrott, handel, kultur, service, skolor samt förskolor och ett stort antal arbetsplatser. Ny infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik till området behöver utredas och ska utgöra en integrerad del av stadsmiljön.

På exploateringsnämndens sammanträde 22 februari föreslås nämnden godkänna ett utredningsbeslut som syftar till att undersöka möjligheterna till stadsutveckling på platsen.

Samma datum föreslås stadsbyggnadsnämnden godkänna startpromemoria för ”Program för stadsutveckling på Bromma flygplats” vid nämndens möte. 

Marken ägs av Stockholms stad. Swedavia som driver flygplatsen har ett arrendeavtal med staden som sträcker sig till och med 2038.

Planprogram – första steget i stadsutvecklingsprocessen

I ett planprogram formar staden en långsiktig vision för en utveckling av ett område och tar fram strategier för hantering av centrala frågor och inriktningar. Arbete med ett planprogram är det första steget i stadsbyggnadsprocessen. Programmet ligger till grund för kommande beslut om områdets framtida markanvändning och kommande arbete med detaljplaner.

Stadsutvecklingsområde Bromma flygplats

Läs mer om stadens planer för Bromma flygplats.