Bromma flygplatsområde

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser.

Bromma flygplatsområde utreds för stadsutveckling

I ett planprogram ska staden utreda förutsättningarna för stadsutveckling på Bromma flygplatsområde. En ny stadsdel med cirka 16 000 bostäder och andra funktioner som ytor för parker, idrott, handel, kultur, service, skolor samt förskolor och ett stort antal arbetsplatser beräknas rymma inom området när flygverksamheten upphör. Ny infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik till området behöver utredas och ska utgöra en integrerad del av stadsmiljön. Ytterligare cirka 6500 bostäder uppskattas kunna rymmas inom det så kallade influensområde som idag påverkas av bullerstörningar från flygplatsen.

Vid exploateringsnämndens sammanträde 22 februari tog nämnden beslut om att utreda förutsättningarna och möjligheterna till att bygga en ny stadsdel på flygplatsområdet.

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 22 februari godkände nämnden en startpromemoria gällande ”Program för stadsutveckling på Bromma flygplats”. Därmed påbörjades arbetet med ett planprogram för Bromma flygplatsområde.

Markägare

Marken ägs av Stockholms stad.
Swedavia som driver flygplatsen har ett arrendeavtal med staden som sträcker sig till och med år 2038.

Planprogram – första steget i stadsutvecklingsprocessen

Det tar lång tid att utreda och planera för en stor satsning som en ny stadsdel innebär. Ett utredningsarbete med syfte att klarlägga planeringsförutsättningarna behöver påbörjas i god tid. I ett planprogram ska staden forma en långsiktig vision för en utveckling av området och ta fram strategier för hantering av centrala frågor och inriktningar. Programmet är det första skedet i stadsbyggnadsprocessen och ska utgöra underlag till kommande beslut om områdets framtida markanvändning och kommande arbete med detaljplaner.

Bilder

Karta som visar arrendeområdets gräns och planprogrammets preliminära avgränsning.
Karta som visar arrendeområdet samt de övriga delar av staden som ligger inom influensområdena för flyg- respektive markbuller idag.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad