Projekt Pågående

Grundförstärkning av Kungsgatan

Norrmalm

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas. Satsningar på att öka trivsel, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan sker samtidigt. Projektet genomförs 2023–2025. Arbetet påbörjades 1 mars 2023. Kungsgatan är öppen hela byggtiden – välkommen!

Projektfakta

Kungsgatan renoveras för att hålla i många år till

Kungsgatan invigdes 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator som många förknippar med historiska händelser. Över 100 år efter invigningen behöver delar under Kungsgatan förstärkas för att hålla i många år till. Mellan Sveavägen och Norrlandsgatan ska gatan renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning. Samtidigt görs satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan.

Projektet genomförs med start 1 mars 2023 och beräknas vara klart sommaren 2025. Kungsgatan är öppen hela byggtiden.

Förbättringar för gående och verksamma på gatan

I samband med att grunden under Kungsgatan förstärks, sker även satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan. Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan har lyfts in i projektet i dialog med fastighetsägarna:

 • Gatubelysningen ska moderniseras.
 • Båda broarna kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
 • Under Regeringsgatans bro kommer även Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.
 • Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren.
 • På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
 • På några ytor placeras nya sittbänkar och vi planterar ett träd för att öka tillgängligheten och trivseln.
 • Cykelparkeringarna blir fler och befintliga parkeringar får nya cykelställ.
 • Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.

Planskiss med planerade åtgärder

Planskiss över Kungsgatan (jpg)

Visionsbilder

Bron Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan. 

Vy över norra sidan av Kungsgatan, riktning mot Sveavägen, och Malmskillnadsbron.

Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.


Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.

Gatans historia

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator med pampiga fasader, torn och broar. Gatan är välbesökt och full av liv och rörelse. Det är en plats som många förknippar med historiska händelser. Här firades freden 1945 och omläggningen till högertrafik 1967. Sedan Kungsgatan byggdes har trafiken förändrats dramatiskt. Då fanns det cirka 1 500 bilar i hela Sverige. Idag färdas 18 000 bilar per dygn, bara på Kungsgatan.

Historisk bild: Kungsgatan västerut, med Malmskillnadsbron i förgrunden, cirka 1911–1913. Stockholms stadsmuseum.

Historisk bild: Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Stockholms stadsmuseum.

Samarbete med fastighetsägarna

Tillsammans med City i Samverkan har trafikkontoret och fastighetsägarna på gatan fört en löpande dialog om planeringen av projektet.

Samarbetet med fastighetsägarna har lett fram till flera förändringar i omfattningen av projektet – bland annat förbättringar av vistelsemiljön på gatan i syfte att förbättra för gående och verksamma på gatan och göra sträckan mer attraktiv. Det har även resulterat i en förändrad tidsplan så att julhandeln 2022 kunde ske innan ombyggnationen startade.

Tidsplan för projektet

Arbetet påbörjades 1 mars 2023 och projektet beräknas klart sommaren 2025.

Påverkan under byggtiden

Ambitionen är att genomföra projektet så smidigt och snabbt som möjligt samt störa så lite som möjligt i området. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och alla trafikslag ska kunna passera. Projektet kommer dock stundtals påverka framkomligheten och orsaka ljud i området under byggtiden. Vi kommer att informera löpande om projektets påverkan till berörda. För mer information om hur projektet planeras och bedöms påverka närområdet – se avsnittet Påverkan i området.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Påverkan i området

Du som bor, arbetar, har en verksamhet eller passerar nära våra arbetsområden på Kungsgatan eller Oxtorgsgatan, där projektets byggbodar och lageryta finns, kan påverkas när vi bygger om. Vi bygger i etapper och arbetar på flera platser samtidigt. Under byggtiden påverkas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar och försöker minimera påverkan på alla trafikslag i den mån det går.

Arbetstider

Projektets normala arbetstider är måndag till fredag klockan 07.00–16.00, ibland kan vi behöva arbeta fram till klockan 19.00. Arbeten nattetid kan förekomma vid behov. Det sker exempelvis när vi behöver lägga om trafiken inför och efter ett arbete i ett område samt när vi arbetar kortare perioder framför en fastighets entré.

Framkomlighet på Kungsgatan under byggtiden

Kungsgatan är öppen för alla trafikslag under byggtiden. Vid arbetsområdena där vi bygger behöver dock många samsas om utrymmet som är betydligt mindre under byggtiden. Vi har här specificerat konsekvenser för olika trafikslag:

Bilister

Ett körfält kommer att vara öppet i vardera riktning förbi arbetsområdena. Dessa körfält kommer att användas av all fordonstrafik i området, även bussar och cyklar. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden, framför allt under rusningstrafiken.

Cyklister

Cyklister cyklar precis som idag i körfälten. Dessa blir dock smalare förbi arbetsområdena på Kungsgatan. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden. Alternativa vägar är Hamngatan och Brunkebergstunneln mellan Tunnelgatan och David Bagares gata. För att förenkla för cyklisterna att komma in och ut ur tunneln kommer automatiska dörröppnare att installeras. Du som behöver cykla på Kungsgatan, var försiktig.

Gående

Gående som passerar arbetsområdena kommer att göra det på en yta som blir mindre under byggtiden. I första skedet kommer gående i huvudsak gå på trottoaren närmast husfasaderna. Senare, när arbeten ska ske närmast husfasaderna, kommer gående behöva ledas längre ut från huset och vissa entréer kommer stundtals nås via gångbryggor.

Taxi- och leveranstrafik till verksamheter

Lastplatserna vid våra arbetsområden tas tillfälligt bort. Istället hänvisas taxi och leveranstrafik till de andra lastplatser som finns före, mellan och efter våra arbetsområden på gatan.

Byggbodar och lageryta på Oxtorgsgatan

Projektets byggentreprenör Peab har placerat byggbodar och en lageryta på Oxtorgsgatan för att kunna genomföra arbetet på Kungsgatan.

På Kungsgatan finns det inte plats för detta under byggtiden. Byggbodar och lager har behövt placeras så nära arbetsplatsen som möjligt. Peab har sökt och fått tillstånd (bygglov och trafikanordningsplan) för att etablera byggbodar och ett lager på Oxtorgsgatan. Byggbodarna är placerade på södra sidan av Oxtorgsgatan närmast Regeringsgatan. Lagerytan är placerad på norra sidan av Oxtorgsgatan mellan Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan och Sveavägen.

Bodar och lager kommer att tas bort när projektet är klart.

Framkomlighet på Oxtorgsgatan under byggtiden

Bil- och leveranstrafik till och från adresser, garagen och lastintagen på Oxtorgsgatan påverkas på följande sätt från den 1 februari 2023:

 • Oxtorgsgatan är nu enkelriktad i östlig riktning från Sveavägen till Regeringsgatan, med undantag för en kortare sträcka mellan Sveavägen och änden på projektets lageryta (innan bron över Malmskillnadsgatan) där dubbelriktad trafik tillåts.
 • Parkeringsplatser som funnits på ytorna där etableringarna har skett har tillfälligt tagits ur bruk.
 • Lastplatserna på gatan har påverkats och tillfälligt flyttats.
 • Som en följd av enkelriktningen kan biltrafik från Malmskillnadsgatan via Oxtorget inte svänga höger utan hänvisas vänster mot Regeringsgatan istället.

Gående går som vanligt på respektive gångbanor förbi både byggbodarna och lagerytan.

Övrig påverkan på Oxtorgsgatan

Arbetena som sker på Kungsgatan påverkar även Oxtorgsgatan. Det är främst vid området där lagerytan är placerad. När arbeten sker på Kungsgatan behöver byggentreprenören stundtals hämta och lämna material och utföra mindre förberedande arbeten där.

Aktuellt i projektet

Projektet byggs i olika etapper

Projektet delas in och byggs i olika etapper. Genom att bygga i etapper kan gatan vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten påverkas i den etapp som byggs. Det minskar risken att bygget stör de som passerar och är verksamma på hela gatan samtidigt. Några etapper kommer även att byggas samtidigt. På så vis kortar vi ned och effektiviserar byggtiden så att projektet kan bli färdigt så snabbt som möjligt.

Totalt har projektet tio olika etapper. Det mest omfattande arbetet är att förstärka grunden. Dessa arbetsmoment har delats in i sju olika etapper och innebär att delar av gatan på södra sidan behöver grävas upp för att nå grunden. Etapperna går från Norrlandsgatan upp till Sveavägen.

Planen i dagsläget är att utföra följande etapper samtidigt:

 • 1, 4 och delvis etapp 7 under samma period
 • 2 och 5
 • 4 och 6.

Utöver etapperna 1–7 har projektet ytterligare tre etapper:

Etapp 8 är arbeten som ska utföras på norra sidan av Kungsgatan. Dessa arbeten är mindre åtgärder och omfattar inte lika stora grävarbeten jämfört med etapperna 1–7. Etapp 8 består av olika delmoment som visas på nedanstående karta.Etapp 9 är sista steget som utförs ute i gatan. Då ska hela gatans bilkörfält fräsas och få ny asfalt, nya refuger monteras och linjer målas.

Etapp 10 är arbeten med en ny konstinstallation i valven under Regeringsgatans bro. Stockholm konst kommer då att måla hela taket under bron och delar av väggen på norra sidan.

Planerade arbeten under 2023

Arbetet på Kungsgatan startade med att bygga etapperna 1 och 4.

Etapp 1

Vid månadsskiftet februari/mars 2023 startade arbeten inom etapp 1 i området vid korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan.

Arbetet i etapp 1 beräknas pågå till september 2023.

Etapp 4

Vid månadsskiftet februari/mars 2023 startade arbeten inom etapp 4 i området vid Regeringsgatans bro över Kungsgatan. 

Arbetet i etapp 4 beräknas pågå till september 2023.

Etapp 7

Sommaren 2023 planeras ytterligare en byggetapp starta - etapp 7. Arbetet inom detta område beräknas klart till månadsskiftet november/december 2023. 

Prenumerera på nyheter

När vi bygger kan det stundtals låta mycket. Den som önskar kan prenumerera på nyheter och information om hur projektet bedöms påverka Kungsgatans och Oxtorgsgatans närområden.

Utskick av så kallade påverkansplaner inför de kommande veckornas planerade arbeten kommer ske löpande varannan vecka via e-post. Du som är intresserad av att prenumerera på dessa, anmäler dig enklast via projektets e-postlåda.

E-post: info.kungsgatan@stockholm.se

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad