Dialog/samråd

En viktig del i programarbetet för centrala Bromma är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner för och vet om området – innan staden har tagit fram ett programförslag för framtida utveckling. Därför vill vi hälsa alla välkomna med synpunkter, idéer och frågor.

Tyck till/samråd

Vi har bland annat presenterat och diskuterat programarbetet på Öppet hus i Kristofferskolan och på gångturer. Vi har också fått viktig återkoppling från två enkäter genomförds, både för Brommaplan och för Riksby. Läs mer här nedanför.

Information om programarbetet publiceras löpande på den här webbsidan, på stadsdelsförvaltningens webbplats och anslagstavlor samt i lokaltidningen Mitt i Bromma.

Stadens kartläggning av området och ett första förslag till utveckling av centrala Bromma har presenterats i samband med samrådet som ägde rum under perioden 22 februari till 4 april 2016. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på programförslaget, vilka kommer ligga till grund för det programförslag som stadsbyggnadsnämnden senare kommer ta ställning till.

Enkät om Brommaplans centrum

För att få veta mer om hur alla som använder Brommaplans centrum upplever platsen genomförde stadsbyggnadskontoret en enkätundersökning under mars-april 2012. Vi tackar alla som svarade på enkäten.

Enkätsvaren visar att Brommaplans centrum av de allra flesta upplevs som grått, trist och tråkigt. Det är skräpigt och dåligt underhållet. Många upplever platsen som otrygg och långt ifrån inbjudande. Det är inte en plats man gärna träffar och umgås med sina vänner på.

Biblioteket är en av de få platser som uppskattas, men det bör få en mindre undanskymd placering. Även torghandeln är ett uppskattat inslag.

Önskade förbättringar är att centrumet skall bli blir trevligare, ljusare, renare, mindre grått, att det får bättre gång- och cykelmiljöer, bättre belysning, gröna planteringar, uteserveringar, mer torgkänsla, plats för torghandel och cykelställ för pendlare.

Enkät om central Bromma/Riksby

För att få veta mer om hur ni som bor och arbetar i centrala Bromma/Riksby upplever området genomfördes en enkät under november-december 2013. Vi tackar alla som svarade på enkäten.

Enkätsvaren visar att kollektivtrafiken på Brommaplan, grönområden, offentlig service och områdets historia är faktorer man värdesätter högt. Däremot ser man stora förbättringsmöjligheter för trafiken i Brommaplansrondellen, buller, parkering och kommersiell service.

Några medskick till planhandläggarna på Stockholms stad:

 • Åtgärda trafikproblemen, planskildhet vid Brommarondellen. Utveckla och förbättra gång- och cykelbanor.
 • Behåll grönområden! Utveckla friluftslivet.
 • Möjligheter för mer kultur och mänskliga möten.
 • Ungdomsgård och sysselsättning för ungdomar.
 • Bevara och underhåll lekplatser.
 • Verksamheter, kommersiell service och skolor behövs.

Enkäten skickades ut till 2400 hushåll i stadsutvecklingsområdet och svarades av 243 st personer. Den yngste som svarade var 14 år och den äldste var 81 år.

Öppet hus

Den planerade bussterminalen och utformningen av ny bebyggelse runt Brommaplan väckte många frågor under stadsbyggnadskontorets öppna hus den 24 maj.

Ett 100-tal personer hade kommit till Kristofferskolan för att få information och möjlighet att diskutera utvecklingen. Med på mötet var representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret och byggföretaget JM.

Frågor som togs upp till diskussion var:

 • Förslaget till detaljplan för ny bussterminal vid Brommaplan
 • Programarbetet för utvecklingen av centrala Bromma
 • Resultatet från enkäten om Brommaplan
 • Stockholm växer, hur möter vi utvecklingen?

Gåturer

Den 18:e och 19:e juni fanns det möjlighet att föra dialog och dela med sig erfarenheter genom att gå promenader runt Brommaplan och Riksby, tillsammans med stadens representanter.

Vad innebär gåturer?

Gåtur är en dialogmetod som ger dig som boende eller verksam i området möjlighet att dela dina erfarenheter av området med stadens tjänstemän. Gåturer väcker idéer och ger kunskap för alla som medverkar. Gåturer kan genomföras i olika skeden av planeringsprocessen.

Hur gick det till?

Promenaden bestod av två olika slingor med åtta stopp vardera. Vid varje stopp fick de deltagarna svara på frågorna: "Vad är bra med denna plats?", "Vad är dåligt med denna plats?" och "Vad skulle kunna förändras med denna plats?".

Slinga 1 gick runt Riksby, Spångavägen och Åkeshov medan slinga 2 gick runt Åkeshov och Drottningholmsvägen.

Det var totalt 28 personer som besvarade frågorna på slinga 1 och 19 personer som besvarade frågorna på slinga 2. I slutet av vandringen samlades gruppen och gav reflektioner av de platser som besökts.

Fokusgrupper Barn och ungdomar

Barn och ungdomar ger framtidsperspektiv

I juni 2012 vände vi oss till den yngre Bromma-generationen genom att ordna fokusgrupper där barn och ungdomar i åldern 9 till 19 år fick komma till tals. Målet var att i ett tidigt skede få barnens perspektiv inför planeringen: var de vistas och var de känner sig trygga respektive otrygga. Samtalen handlade också om vad man tycker saknas och hur man tycker att Bromma kan utvecklas.

De flesta beskrev att de framför allt uppskattar och vill bevara tryggheten i området, grönområdena och bra kommunikationer, medan träffpunkter och service såsom butiker och kaféer kan bli fler.

Drömmar om Bromma

I samtalen om visioner och drömmar om de olika fokusområdena identifierades följande förbättringsförslag:

Brommaplan - drömmen
 • Café
 • Bio
 • Park & lekplats
 • Fotbollsplan eller annan gratisaktivitet
 • Galleria/köpcentrum
Abrahamsberg - drömmen
 • Ett litet kulturhus
 • Park
 • Bio/utomhusbio
 • Affärer/galleria
 • Café
Åkeshov - drömmen
 • Café
 • Shoppingcenter
 • En kampsportsanläggning med spa och ett café på taket
 • Utökad simhall
Åkeslund - drömmen
 • Caféer
 • Kulturhus/ungdomsgård
 • Utomhuspool
Riksby - drömmen
 • Idrottshall/bollplan
 • Vattenland/stort badhus
 • Kulturhus
 • Café/ungdomsgård
 • Klättercenter/äventyrspark

 

Uppdaterad