Hus med tegeltak skymtar bakom gräs och grönytor, stenmur i förgrunden, fotografi.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Hästa gård rustas upp

Akalla

Hästa gård belägen på Järvafältet är Stockholms enda aktiva jordbruk. Gården omfattar ett antal byggnader och stora marker. Flera av byggnaderna som hör till gården har högt kulturhistoriskt värde och kommer renoveras kommande år.

Stockholms stad ansvarar för förvaltningen av Järva friområde som inkluderar Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat. I området finns flera äldre gårdar, varav Hästa gård är den största. Gården är idag Stockholms enda kvarvarande jordbruk. Fram till 2018 var gården utarrenderad för att sedan återgå i stadens förvaltning.

Idag huserar ett naturbruksgymnasium på gården samt ett bolag som förvaltar ägorna. Där finns även en naturbevakare som ansvarar för tillsynen av områdena, 260 hektar mark varav 185 är brukbar odlings- och betesmark.

Byggnaderna på Hästa gård

Gården består av nio byggnader, varav tre är kulturminnesklassade som behöver repareras. Mangård/huvudbyggnaden har högsta kulturklassen (blå) enligt Stadsmuseets klassificering. Ladan och boden har näst högst (grön). Under 2021–2022 har det gjorts flera åtgärder på byggnaderna, bland annat elarbeten, målning, nytt tak på ladan och skadedjursbekämpning.

Framtiden för Hästa gård

Stockholms stad har som mål att gården ska vara levande, öppen och tillgänglig för besökare i alla åldrar och med en betoning på hållbarhet och biologisk mångfald, samt vara förenlig med målsättningen för Igelbäckens kulturreservat.

En tänkbar inriktning som berörda förvaltningar och stadsdelar undersöker är en arrendelösning. I nära samverkan med staden skulle en arrendator kunna förvalta gården inklusive vallar och betesmarker. Arrendatorn skulle också kunna hyra ut i andra hand till för gården lämpliga verksamheter – exempelvis utbildnings-, kafé- och besöksverksamhet.

Kommande åtgärder och tidsplan

Under 2022–2024 planeras

 • omläggning av tak på huvudbyggnad/mangårdsbyggnaden. Befintligt taktegel tas tillvara i största möjliga utsträckning
 • ny panel och reparationer av fasader och portar på lada inklusive målning
 • omläggning av tak på bod/hönshus, reparation av panel i huvudsak på byggnadens baksida
 • ny elcentral till gården
 • utredning av elsäkerhet och omläggning av el
 • vatten- och avlopp, avhjälpande av mindre fel
 • markarbeten för att säkerställa att avvattning från byggnaders fasader fungerar.

Insatser som berör byggnaderna sker i samarbete med Stadsmuseets byggnadsantikvarie.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Akalla

Uppdaterad