• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Serverhallar med återvinning av överskottsvärme

Akalla

I Akalla verksamhetsområde planeras ett datacenter och serverhallar där överskottsenergi återvinns från datacentret till fjärrvärmenätet. Projektet ska stärka stadens miljöprofil genom att öka tillgången på förnybar el.

Data Park Kista – en del av Stockholm Data Parks

Projektet omfattar datacenter/serverhallar med återvinning av överskottsvärme till fjärrvärmenätet och en ny fördelningsstation i Akalla verksamhetsområde. Projektet sker inom ramen för Stockholm Data Parks som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholm Exergi AB, Stockholms stad, Ellevio AB, AB Stokab och Stockholm Business Region AB.

Syftet med samarbetsprojektet Stockholm Data Parks är bland annat att attrahera och etablera gröna serverhallar i kommunen. Målet med projektet är dessutom att stärka Stockholms position som ett ledande globalt ICT-centrum och dess miljöprofil genom att öka tillgången på förnyelsebar el. 

En förutsättning för de gröna serverhallarna är att etablera dem i närheten av fjärrvärmeanläggningar så att spillvärmen kan tillgodogöras och återvinnas i fjärrvärmenätet. 

Utformning

atNorth AB har i samråd med staden arbetat fram ett skissförslag som syftar till att bidra med kvaliteter till gaturummet vid Vandagatan för en annars typiskt sluten verksamhet. Särskilt viktigt är gestaltningen av skalskyddet mot Vandagatan som hamnar intill den befintliga gång- och cykelvägen. Bolaget planerar också en extra entré mot Vandagatan för att bidra till att aktivera gaturummet.

Markupplåtelse

Marken upplåts med tomträtt till atNorth AB för datacenter/serverhallar samt till Ellevio för en fördelningsstation. Projektet genomförs inom befintliga, gällande planer. Projektet bidrar till genomförandet av samarbetsprojektet Stockholm Data Parks samt en fortsatt utveckling med nya arbetsplatser till Akalla verksamhetsområde.

Förberedelser inför byggstart

atNorth AB har utfört en rad inventeringar av arter/naturvärden samt tagit fram en artskyddsutredning. Innan byggstart kommer en så kallad exkluderande skyddsåtgärd i form av ett lågt staket att utföras med hänsyn till eventuell förekomst av vanlig padda inom tomten. Åtgärden är årstidsberoende och kontoret avser att upplåta en nyttjanderätt så att Bolaget kan påbörja den åtgärden under augusti 2024. Åtgärden är reversibel så om projektet av någon anledning avbryts eller kraftigt försenas kan det aktuella staketet tas bort och eventuella paddor kan återvandra till området. Innan byggstart behöver också avverkning ske inom tomten. Avverkningen är också årstidsberoende och denna genomförs först efter att tomträtt upplåtits till atNorth AB respektive Ellevio.

Tidsplan

Både atNorth AB och Ellevio planerar sina respektive byggstarter till år 2025. Beräknad byggtid är cirka två år.

Kontakt

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 868 94

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Akalla

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad