Hornstull. Foto: Bonnier Fastigheter
Foto: Bonnier Fastigheter
Projekt Planerat

Hornstull utvecklas för ökad trygghet och tillgänglighet

Södermalm

Hornstulls torgyta och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan ska snart få en ansiktslyftning. Det är en del i Stockholms stads långsiktiga arbete med att öka tryggheten och attraktiviteten i det offentliga rummet. Hornstull är en välbesökt plats där många rör sig. I samarbete med fastighetsägarna i området utvecklas Hornstull nu för ökad trygghet och tillgänglighet samt för förbättrad trafiksäkerhet.

Projektfakta

Hornstull är idag en av stadens stora knutpunkter för kollektivtrafiken med många boende, affärer, restauranger, kontor och andra verksamheter som gör området mycket välbesökt. För cirka 10 år sedan utvecklades nya Hornstull i samverkan med bland annat fastighetsägarna och SL till en attraktiv och enligt stockholmarna trygg plats. Då formades torget, trafiken lades om, tunnelbanestationen fick fler uppgångar och blev mer levande med ett flertal verksamheter. Kontoren rustades upp och det breda utbudet av restauranger och caféer blev ett signum för platsen. Nu är det dags för nästa steg.

Fokus på ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Stockholms stad ska utföra olika åtgärder med målet att ytterligare öka tryggheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla som vistas i de centrala delarna av Hornstull. Målet är också att göra platsen än mer välkomnande och attraktiv. Stadens satsning omfattar bland annat ny markbeläggning, flytt av och nya möbler och cykelparkeringar, ny belysning, nya planteringar och träd med växtbäddar och ny lösning för att hantera dagvatten.

Projektet är ett resultat av dialoger och samarbeten med flera aktörer på platsen – både fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Projektet är en del i Stockholms stads trygghetssatsning där investeringar sker i det offentliga rummet för att öka Stockholmarnas trygghet.


Illustrationsplan och projektets omfattning (Nivå Landskapsarkitektur)


Nuvarande utformning (Nivå Landskapsarkitektur)

Mer om vad som ingår i projektet:

Det samlade syftet med satsningen är att förbättra framkomligheten, tillgängligheten, säkerheten och den upplevda tryggheten på platsen. Även att förbättra överblickbarhet och orienteringen på platsen och som helhet skapa en attraktivare stadsmiljö. Dessa delar ingår på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan:

  • Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet.
  • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) stängs för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.
  • Ny och bättre placering av möblering, cykelparkering och planteringsytor.
  • Delar av markbeläggningen uppdateras och får inslag av natursten.
  • Tillgång till cykelparkeringar förbättras med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement.
  • Trädens växtbäddar renoveras för att öka vitaliteten för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering.
  • Ett träd behöver tas ned då det vuxit sig för stort för platsen och dess rötter tränger upp ur beläggningen.
  • Eventuellt utökas även torgytan utmed Långholmsgatan fram till Hornsgatan.


Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan, våren 2021.

Tidplan

Tid för byggstart är september 2021 och projektet beräknas klart december 2021.

Framkomlighet under byggtiden

Under arbetet kommer främst gående på platsen för bygget att påverkas och behöva ledas om runt arbetsområdena. Vid arbetet närmast husfasader påverkas entréer och uteserveringar. Alla verksamheter ska dock kunna ha öppet som vanligt men det blir gångbryggor in till entréerna vid detta moment. Berörda verksamheter kommer att få mer information inför arbetet.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad. Planeringen sker i samverkan med fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad