Hornstull. Foto: Bonnier Fastigheter
Foto: Bonnier Fastigheter
Projekt Pågående

Hornstull utvecklas för ökad trygghet och tillgänglighet

Södermalm

Hornstulls torgyta och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan får nu en ansiktslyftning. Det är en del i Stockholms stads långsiktiga arbete med att öka tryggheten och attraktiviteten i det offentliga rummet. Hornstull är en välbesökt plats där många rör sig. I samarbete med några av fastighetsägarna i området utvecklas Hornstull nu för ökad trygghet och tillgänglighet samt för förbättrad trafiksäkerhet.

Projektfakta

Hornstull är idag en av stadens stora knutpunkter för kollektivtrafiken med många boende, affärer, restauranger, kontor och andra verksamheter som gör området mycket välbesökt. För cirka 10 år sedan utvecklades nya Hornstull i samverkan med bland annat fastighetsägarna och SL till en attraktiv och enligt stockholmarna trygg plats. Då formades torget, trafiken lades om, tunnelbanestationen fick fler uppgångar och blev mer levande med ett flertal verksamheter. Kontoren rustades upp och det breda utbudet av restauranger och caféer blev ett signum för platsen. Nu är det dags för nästa steg.

Fokus på ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Stockholms stad ska utföra olika åtgärder med målet att ytterligare öka tryggheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla som vistas i de centrala delarna av Hornstull. Målet är också att göra platsen än mer välkomnande och attraktiv. Stadens satsning omfattar bland annat ny markbeläggning, flytt av och nya möbler och cykelparkeringar, ny belysning, nya planteringar och träd med växtbäddar och ny lösning för att hantera dagvatten.

Projektet är ett resultat av dialoger och samarbeten med flera aktörer på platsen – både fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Projektet är en del i Stockholms stads trygghetssatsning där investeringar sker i det offentliga rummet för att öka Stockholmarnas trygghet.


Illustrationsplan och projektets omfattning (Nivå Landskapsarkitektur)


Nuvarande utformning (Nivå Landskapsarkitektur)

Mer om vad som ingår i projektet:

Det samlade syftet med satsningen är att förbättra framkomligheten, tillgängligheten, säkerheten och den upplevda tryggheten på platsen. Även att förbättra överblickbarhet och orienteringen på platsen och som helhet skapa en attraktivare stadsmiljö. Dessa delar ingår på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan:

  • Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet.
  • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) stängs för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister.
  • Ny och bättre placering av möblering, cykelparkering och planteringsytor.
  • Delar av markbeläggningen uppdateras och får inslag av natursten.
  • Tillgång till cykelparkeringar förbättras med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement.
  • Trädens växtbäddar renoveras för att öka vitaliteten för torgets träd samt för en förbättrad dagvattenhantering.
  • Ett träd behöver tas ned då det vuxit sig för stort för platsen och dess rötter tränger upp ur beläggningen.
  • Eventuellt utökas även torgytan utmed Långholmsgatan fram till Hornsgatan.


Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan, våren 2021.

Träd, nya växtbäddar och dagvattenlösning

Alla träd på Hornstulls torgyta kommer att få nya växtbäddar så att de kan växa och utvecklas på ett bra sätt. Platsen ska även få en förbättrad lösning för att hantera dagvatten.

Ett befintligt träd har växt sig för stort och får tyvärr inte plats längre. Rötterna har även orsakat sprickor i marken intill. Det kommer att ersättas med ett nytt träd.


Befintligt träd som ska ersättas (foto: Infrakonsult)

Det nya trädet som ska planteras senare i höst heter Davidia involucrata - Näsduksträd.


Nytt träd som ska planteras (foto: Bruns plantskola)

Trädet har äggrunda gröna blad som är sågtandade. Det får bollformade blommor med två stora vita hölsterblad, som kan liknas vid näsdukar, som hänger i trädet. Denna trädsort bedöms kunna återspegla det nuvarande trädets karaktär på ett bra sätt.

Tidplan

Arbetet startar den 22 september 2021 på Hornstulls torgyta. Denna del beräknas bli klar vid årsskiftet 2021/2022. Under hösten 2021 behöver Hornsbruksgatan användas för projektets byggtrafik.

Efter årsskiftet startar arbetet på Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan. Denna del beräknas bli klar våren 2022.

Framkomlighet under byggtiden

Under arbetet kommer främst gående på platsen för bygget att påverkas och behöva ledas om runt arbetsområdena. Arbetsområdet kommer flyttas i takt med att arbetet utförs. Ordningen sker från Hornhuset i riktning mot Hornsbruksgatan. Vid arbetet närmast husen påverkas entréer. Alla verksamheter ska kunna ha öppet som vanligt men under det momentet blir det gångbryggor in till entréerna. Det kommer bli trångt på torget och Hornsbruksgatan under byggtiden. Tyvärr får inte uteserveringarna plats då. Vi hoppas på gott samarbete och förståelse.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad. Planeringen har skett i samverkan med flera fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad