Begravningsplats Järva
Projekt Pågående

Naturområde och begravningsplats på Järva

Akalla

På Järvafältet i Akalla (precis norr om Tensta och Hjulsta) ska ett naturområde utvecklas och en ny begravningsplats byggas. Begravningsplatsen riktar sig till alla, oavsett tro. Gravkvarteren med gravplatser byggs som öar i landskapet och att kunna promenera, cykla, grilla och jogga, blir fortsatt centralt.

Projektfakta

På Järvafältet, i närheten av Granholmstoppen byggs en ny typ av begravningsplats. Gravkvarteren med gravplatser utformas som öar omgärdade av ett naturområde med ängsmarker och grusvägar.

Begravningsplatsen byggs för att när Stockholm växer ökar även behovet av att ta hand om våra döda inom staden. Sedan början av 2000-talet råder det brist på begravningsmark och visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

Begravningsplatsen vänder sig till alla, oavsett tro eller avsaknad av tro. På platsen kommer det att finnas minneslund, askgravlund, urngravar och kistgravar.

På området byggs också en ceremonibyggnad utan trostillhörighet och en byggnad för de som arbetar på begravningsplatsen och de maskiner som behövs för skötseln av området.

Bakgrund

Stockholms stad har i många år planerat för en ny begravningsplats i nordvästra Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen fick uppdraget 2005 och flera olika placeringar har undersökts. Området i Akalla har staden valt av fler anledningar, bland annat för att det redan på 1970-talet utformades för att vara ett rekreationsområde för stockholmare. De planerna tas nu vidare i en tid när många använder begravningsplatser för rekreation, som att promenera och jogga. Möjligheten att använda området till flera olika aktiviteter är fortsatt centralt.

En internationell arkitekttävling utlystes 2009 och det vinnande förslaget innebär väl avgränsade gravkvarter utformade som öar utplacerade i ett kuperat naturområde med ängsmarker och grusvägar.

Den övergripande utformningen finns beskriven i ett gestaltningsprogram som finns i bygg- och plantjänsten, se länk längre ner på denna sida.

Projektets aktörer

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att utveckla naturområdet och bygga begravningsplatsen. Förvaltningen kommer också att driva anläggningen. Stockholms stad äger marken.

Konsultföretaget Hifab har anlitats för projektering och projektledning och NCC Infrastructure kommer göra de inledande markarbetena på området.

Tidplan

  • Schaktarbetena på området börjar i januari 2021.
  • Byggnation av vägar och våtmarker inleds våren 2021.
  • Under 2022 och framåt byggs gravkvarter och byggnader.
  • Begravningsplatsen byggs i etapper och första etappen ska vara klar 2024.
  • Nästa etapp inleds tidigast tio år senare.

Film om begravningsplatsen

Arbetet med begravningsplatsen på Järva fortsätter enligt tidplan. Nu pågår schaktningsarbeten för gravöar, vägar och våtmarker. I filmen nedan beskrivs intentionerna med begravningsplatsen.

Historik

1965–1975

Järvaområdet byggs. Redan då fanns planer på en begravningsplats.

2003

Ett förslag till inriktningsprogram för Järva friområde är ute på remiss. Förslaget innehåller bland annat två alternativa platser för begravningsplats, ett område sydväst om Granholmstoppen och ett område vid Hägerstalund.

2005

Kommunfullmäktige ger kyrkogårdsnämnden uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny begravningsplats i Järvaområdet.

2006

Igelbäcken blir kulturreservat. Enligt beslutet ska nya anläggningar enbart placeras i de yttre delarna av reservatet. Granholmstoppen ligger i de yttre delarna.

2007–2008

Hägerstalund faller bort som alternativ efter beslut om att motorcrossverksamheten ska vara kvar till 2015.

2008

Planarbete för begravningsplatsen inleds för området vid Granholmstoppen.

2009–2010

Arkitekttävling med 111 förslag. ”Öarna” av arkitekt Kristine Jensen Tengestue vinner.

2012

Samråd om planprogram där förslaget ställdes ut, möten hölls och synpunkter hämtades in.

2014

Samråd om detaljplan där förslaget ställdes ut, möten hölls och synpunkter hämtades in.

2016

Detaljplan för begravningsplatsen antas av kommunfullmäktige.

2018

Detaljplan för begravningsplatsen vinner laga kraft.

2019

Beslut i kommunfullmäktige om finansieringen av första etappen av begravningsplatsen.

2020

Projektet får reservatstillstånd för att bland annat bygga en spegeldamm, våtmark och anlägga vägar och dra ledningar.

2021

Arbete inleds på platsen.

Frågor och svar

Järva begravningsplats kommer att byggas i flera omgångar. Nu pågår den första utbyggnaden – etapp 1. Vidare utbyggnad av begravningsplatsen planeras om cirka 10–15 år eller när behovet uppstår. Frågorna nedan svarar för etapp 1.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Översiktsbild av Järva begravningsplats etapp 1.
Översiktsbild av Järva begravningsplats etapp 1.
Vägar runt Järva begravningsplats etapp 1.
Rosa pilar visa vägar runt byggarbetsplatsen under etapp 1.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Kyrkogårdsförvaltningen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad