dcsimg
Projekt Pågående

Järva begravningsplats

Akalla

En ny begravningsplats etableras i sydöstra delen av Järva friområde. Här finns ett område med gravar från vikingatid och medeltid som tillsammans med nya gravskick skapar integration i tid och rum, mellan gammalt och nytt samt mellan olika kulturyttringar och traditioner.

Projektfakta

En stämningsfull och rofylld plats

Begravningsplatsen skapas norr om Tensta, i sydöstra hörnet av Järvafältet, och kan rymma totalt cirka 20 000 gravar varav cirka 9 000 kistgravar, minneslundar samt en servicebyggnad och två ceremonibyggnader. 

Begravningsplatsen utformas som flera separata "begravningsöar" inom ett i övrigt relativt orört landskap. Platsen ska vara en stämningsfull och rofylld plats för besökaren samt också svara mot lokala behov av en vacker, attraktiv, trygg och tillgänglig miljö. Platsen ska ge utrymme för en mångfald av gravskick och har stora kultur- och naturvärden och ambitionen är att begravningsplatsen ska förstärka och utveckla dessa värden.

Den övergripande utformningen finns beskriven i ett gestaltningsprogram som finns i bygg- och plantjänsten, se länk på denna sida.

Fler gravplatser behövs

En ökad befolkning i Stockholm gör att behovet av gravplatser ökar. Det finns en brist på gravmark i nordvästra Stockholm och visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

Frågor och svar (pdf, 542 kB, nytt fönster)

Vem bygger och sköter?

Kyrkogårdsförvaltningen inom Stockholms stad kommer att ansvara för anläggning och drift av begravningsplatsen. Staden äger marken.

Tidplan

Att bygga en begravningsplats är en lång process som löper över flera decennier och syftet med arkitekttävlingen är bland annat att fånga in förslag som kan utgöra grund för vidare bearbetningar under en mycket lång tid.

Den 27 oktober 2016  godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016. Planen vann laga kraft 2018-02-26.

Den 28 januari 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om genomförande av etapp 1 av den nya begravningsplatsen. Etapp 1 omfattar cirka 20 hektar som innehåller cirka 2 600 kistgravar, 900 urngravar, minneslundar, en ceremonibyggnad och en servicebyggnad. Därutöver byggs ny infrastruktur och en våtmark.

  • Schaktningsarbeten och röjningar av området påbörjas 2020.
  • Byggnation av vägnät och våtmark görs våren 2020.
  • Under 2021-2022 färdigställs i huvudsak gravkvarter och byggnader.
  • Projektet beräknas helt färdigställt tidigast 2023.
  • Första gravsättning kan ske tidigast hösten 2022.

In English

A new cemetery is proposed on a part of Järvafältet. The cemetery is located north of Tensta in the south-east corner of Järvafältet.

The purpose of the local plan is to enable a new cemetery with room for approximately 20 000 graves, whereof approximately 9 000 coffin graves, a memorial place, a service building and two buildings for ceremonies. The overall design principle is that the cemetery is to be formed as separate grave-islands in an otherwise relatively untouched landscape.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Karin Söderling

Utredare, kyrkogårdsförvaltningen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad