Strandpromenad i lummig park.
Karlbergskanalen. Foto: Ramboll
Projekt Planerat

Karlbergskanalens strandpromenad

Kungsholmen

Inom de närmaste åren ska strandpromenaden mellan Igeldammsgatan och Ekelundsbron rustas upp och göras mer tillgänglig för gående. Dessvärre behöver del av promenaden tills vidare vara avstängd eftersom säkerheten inte kan garanteras.

Projektfakta

Strandbanken utmed Karlbergskanalen på Kungsholmen är ett välanvänt promenadstråk. Inom de närmaste åren ska promenadsträckan mellan Igeldammsgatan och Ekelundsbron göras mer gångvänlig och tillgänglig för det stora antalet besökare som dagligen rör sig längs vattnet. En del av promenaden är sedan december 2020 avstängd för gående, eftersom säkerheten inte kan garanteras.

Bakgrund

Strandpromenaden längs Karlbergskanalen är en del av den populära slingan Kungsholmen runt, som går i vattennära läge runt hela ön, cirka 10 km. Stadsdelsförvaltningens ambition är att hela Kungsholmen runt ska ha hög tillgänglighet och möjliggöra promenader och rekreation för så stor andel av Stockholmarna som möjligt, året runt.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning inledde under hösten 2020 omfattande geotekniska undersökningar av en del av strandpromenaden. Aktuell sträcka för undersökningarna sträcker sig från korsningen Igeldammsgatan/Hornsbergs strand i öster fram till Ekelundsbron i väster.

Syftet är att ta reda på förutsättningarna för att inom de närmaste åren kunna göra promenadsträckan mer gångvänlig och tillgänglig för det stora antalet besökare som dagligen tar sig längs promenaden. Exempelvis kan sträckan inte snöröjas idag eftersom den bitvis är smal och riskfylld att köra på. Inom några år väntas också sträckan nyttjas i ännu högre grad då inflyttning startar i det stora exploateringsområdet i Stadshagen.

Karta över KarlbergskanalenHeldragen röd linje markerar området för pågående utrednings- och undersökningsarbeten.

Stabilitetsutredning och landskapsanalys

För att ta reda på förutsättningarna för att kunna bredda den aktuella promenaden har en stabilitetsutredning genomförts med omfattande geologiska borrningar längs med stråket. Historiskt så vet vi att det runt Kungsholmens stränder ofta är utfyllt i varierande grad, och vid åtgärder som innebär att massor behöver fyllas på, så behöver befintlig stabilitet utredas.

Parallellt har vi också inlett arbete med landskapsanalys. Vilket innebär inventering av dagens situation och framtagande av förslag för önskvärt slutresultat, bredder på promenad, vegetation, sittplatser och belysning.

Akuta stabilitetsproblem–avstängd gångsträcka

De borrningar och beräkningar som gjorts längs stråket (november 2020 till april 2021) visar varierande stabilitet längs med sträckan. Borrningar och labresultat visar att det finns akuta stabilitetsproblem längst väster ut vid den befintliga bryggpromenaden, strax öster om Ekelundsbron. När dessa resultat blev kända, i december 2020, beslutade stadsdelsförvaltningen att omgående stänga av bryggvägen, gående hänvisas tillsvidare till gatan innan de åter kan komma ner på strandpromenaden, vid Karlbergs Bro. 

Karta över avstängning KarlbergskanalenBlå streckad ring anger den del av strandpromenaden som är avstängd.

Tidplan

Under hösten 2021 kommer ett program för genomförande av en del av promenadsträckan att tas fram. Samordning med berörda aktörer och andra förvaltningar inom staden utgör en stor del av arbetet. Projektet är komplext och det kommer att krävas både tid och resurser för att kunna åtgärda problemen.

En tidplan för genomförande eller för när avspärrningen kan hävas finns ännu inte.

Kontakt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Uppdaterad