Projekt Planerat

Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan

Under Kungsgatan finns en konstruktion som byggdes 1911. Den behöver renoveras för att Kungsgatan ska klara av dagens och framtidens trafikbelastning. När renoveringen är klar kommer sträckan att återställas. I dialog med fastighetsägarna har även ett antal förbättringar av vistelsemiljön lyfts in i projektet med syfte att förbättra för gående och verksamma på gatan och göra sträckan mer attraktiv.

Projektfakta

Konstruktionen ägs och förvaltas av Stockholms stad. Undersökningar har visat att det är nödvändigt att göra en genomgripande renovering av denna för att säkerställa dess funktion och bärighet. 

Förbättringar i vistelsemiljön

Ett beslut om genomförande togs i kommunfullmäktige 2021. När renoveringen är klar planeras sträckan att återställas till ursprungligt skick, men med ett antal förbättringar. Beslutet omfattade följande förbättringar i vistelsemiljön på sträckan:

  • Trafiksäkerheten kommer att höjas genom att övergångsställen hastighetssäkras.
  • På några ytor skapar vi platsbildningar med möbler av högre standard samt gröna ytor.
  • Den fria bredden på gångbanan utökas på ett par ställen och det blir även fler cykelparkeringar.
  • Vi monterar också ny belysning på broarna och moderniserar gatubelysningen.

Bron Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan 

Bron Regeringsgatan, vy över norra sidan av Kungsgatan riktning mot Sveavägen


Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation


Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation


Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation

Samarbete med fastighetsägarna

I arbetet med att planera och förbereda inför projektet har dialoger förts löpande med fastighetsägarna på gatan. Detta samarbete har lett fram till ett antal förbättringar av vistelsemiljön på den aktuella sträckan som nämns här ovan. Dialogen fortsätter kring detaljplanering inför genomförandet av projektet och planering av kommunikationen till alla som påverkas av projektet.

Historisk bild: Kungsgatan västerut, med Malmskillnadsgatan i förgrunden, ca. 1911-1913. Stockholms stadsmuseum.

Planerad byggstart 2023

Byggstart sker preliminärt första kvartalet 2023 och arbetet förväntas pågå fram till sommaren 2025.

Framkomlighet under byggtiden

Renoveringen innebär att gatans södra sida behöver delas upp i etapper medan arbetet pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera på båda sidor av gatan, medan lastzoner för leveranstrafik kan komma att påverkas tillfälligt.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad