Strandpromenad i lummig park. En person som promenerar, foto.foto.
Karlbergskanalen. Foto: Ramboll
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Karlbergskanalens strandpromenad

Kungsholmen

Strandpromenaden längs Karlbergskanalen ska förnyas och göras mer tillgänglig för gående. Stabilitetsproblem har upptäckts i marken och en del av sträckan har varit avstängd för gående en längre tid, men är nu åter öppnad.

Bakgrund

Strandpromenaden utmed Karlbergskanalen på Kungsholmen är ett välanvänt promenadstråk och en del av den populära slingan Kungsholmen runt, som går i vattennära läge runt hela ön. Det finns ett behov av att göra promenadsträckan mellan Västermalms båtklubb och Ekelundsbron mer gångvänlig och tillgänglig. Inom några år väntas också sträckan nyttjas i ännu högre grad då inflyttning startar i det stora exploateringsområdet i Stadshagen.

Hösten 2020 påbörjades geotekniska undersökningar av marken längs med strandpromenaden, för att utreda förutsättningarna för en breddad promenadväg. En del av promenaden har sedan december 2020 varit avstängd för gående, eftersom stabiliteten i marken varit nödvändig att undersöka närmare. Flera geotekniska utredningar har genomförts och stabilitetsproblem har konstaterats längs delar av sträckan, främst i anslutning till Västermalms båtklubb. Mätutrustning finns nu installerad som registrerar eventuella markrörelser och arbete pågår med att ta fram ett program för promenadens förnyelse, inklusive stabilitetshöjande åtgärder. 

Stabilitetsutredning

För att ta reda på förutsättningarna för att kunna bredda den aktuella promenaden har en geoteknisk stabilitetsutredning genomförts. Eftersom man inledningsvis upptäckte att det förekommer stabilitetsproblem i marken så har utredningen tagit lång tid och krävt flera kompletterande undersökningar. Under 2022 och 2023 har bland annat borrningar ute i vattnet genomförts och under den här perioden har även mätutrustning installerats som ger information om eventuella rörelser i marken.

Den fördjupade geotekniska utredningen som nu är klar bekräftar att det finns stabilitetsproblem längs med delar av promenaden och det här behöver åtgärdas innan andra förbättrande åtgärder längs promenaden, så som bredare gångvägar och nya sittplatser kan genomföras. De områden som behöver stabiliseras är delar av marken precis innan Ekelundsbron samt sträckan förbi Västermalms båtklubb. Den bryggväg som varit avstängd har åter öppnats för allmänheten under våren 2024, eftersom marken under den nu har konstaterats tillräckligt stabil.

Kontroller och mätning

Mätutrustning finns installerad i marken och regelbundna kontroller genomförs för att tidigt upptäcka eventuella rörelser i marken. Inga fordon är tillåtna längs promenaden och staden har beredskap för att vid behov snabbt kunna stänga av delar av stranden.

De ledningsägare som har utrustning i marken och aktörer som bedriver verksamhet i området är informerade.

Metoder för att stabilisera mark

För att åtgärda instabil mark finns flera olika metoder. Val av metod görs utifrån platsens och markens egenskaper och verksamhet i området. Man behöver ta hänsyn till vad som finns i marken idag, hur långt det är till grundvatten, ledningsförekomster, trädrötter, framkomlighet, arbetsmiljö, ekonomi etc.

Följande metoder kommer vara aktuella att använda längsmed Karlbergskanalen:

  • Ta bord tunga jordmassor och ersätta med ett lättare material.
  • Fylla ut med stenkross i vattnet för att skapa en så kallad tryckbank.
  • Bygga spont, det vill säga slå ner stålpålar i strandkanten.

I vilken omfattning de här metoderna ska användas och hur de kan kombineras med varandra är under fortsatt utredning.

Program för åtgärder

Arbete pågår med ett program som ska visa var de olika stabilitetshöjande åtgärderna behövs och hur promenaden i övrigt ska förbättras med nya bryggvägar, sittplatser, planteringar och träd. Programmet kommer att beslutas av Kungsholmens stadsdelsnämnd men tidplanen för detta är ännu osäker. Innan programmet kan beslutas måste först de ekonomiska förutsättningarna bli klara.

Ett ovanligt komplicerat parkprojekt

Att rusta upp och förnya stadens befintliga parkmiljöer brukar vanligtvis inte vara så komplicerat som just det här projektet. Samordning med berörda aktörer och andra förvaltningar inom staden utgör också en stor del av arbetet. För att kunna genomföra de åtgärder som krävs längs Karlbergskanalen måste pengar, utöver de som stadsdelsförvaltningen vanligen förfogar över, skjutas till. Den här processen tar tid och innebär att tidplanen för genomförandet fortfarande är osäker.

Bilder

Streckad vit linje markerar området för pågående utrednings- och programarbeten.

Tidsplan

  • Geotekniska utredningar: 2020-2023
  • Mätningar och kontroll av grundvatten och eventuella markrörelser: Pågår
  • Programarbete (förslag på åtgärder samt bland annat ledningssamordning, dialog med berörda verksamheter och skyfallsutredning): pågår

En tidplan för beslut om program eller genomförande finns ännu inte.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Kungsholmen

Uppdaterad