Kungsholmens brandstation med röd tegelfasad, foto.
Kungsholmens brandstation byggdes på 1930-talet och ritades av arkitekt Gustaf Laurelius. Foto: Lennart Johansson.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Renovering av Kungsholmens brandstation

Kungsholmen

Stockholms stad planerar att renovera och bygga om Kungsholmens brandstation till en mer säker och tillgänglig byggnad anpassad för en modern och effektiv räddningstjänst. Under renoveringen evakueras brandförsvaret till en tillfällig plats vid S:t Görans sjukhus.

Kungsholmens brandstation byggdes på 1930-talet och under åren har endast mindre renoveringar gjorts. Brandstationen i stort behov av en omfattande byggnadsteknisk upprustning, men även anpassningar för att effektivisera brandförsvarets arbete och förbättra arbetsmiljön.

Snabbare utryckning

Kungsholmens brandstation ligger strategiskt placerad och täcker in områden från Bromma i väst till Tegelbacken i öst. Det är också den enda stationen som har vattendykare.

Idag är utrymmena i brandstationen trånga med vissa delar på olika plan. Under renoveringen bygger vi om huvudbyggnaden för att koncentrera verksamhetens lokaler längre ned i huset, vilket gör att anspänningstiden, tiden det tar från larm till utryckning, kan kortas. Lokalerna högre upp i huset frigörs och byggs om till kontor för nya hyresgäster.

Lokalerna i vagnhallen byggs om för att förbättra hanteringen av smutsig och kontaminerad utrustning. Vi bygger även en länkbyggnad mellan huvudbyggnaden och garaget för att tillskapa fler ytor. Det gamla slangtornet på gården bevaras och får en varsam upprustning.

Anpassningar av personalutrymmen

Brandstationen får ett nytt gemensamt omklädningsrum med individuella duschbås som är öppna mot taket. Det gör att alla brandmän, både män och kvinnor, kan delta i de viktiga samtalen som oftast ser i omklädningsrummen efter utryckning.

Logementen byggs om med ett förrum så att skiftbyte kan ske utan att störa den som behöver sova eller återhämta sig efter en utryckning.

Säker och hållbar byggnad

Alla tekniska installationer som el, värme, vatten och ventilation kommer bytas ut för en mer säker och hållbar byggnad. Vi förbättrar tillgängligheten med nya hissar och sanerar byggnaden från miljöfarliga ämnen som finns i det gamla byggmaterialet.

Vi renoverar byggnadens fasad, tak och fönster. Terrassernas bjälklag rustats upp och tätas. Vi planerar att bygga laddstolpar vid samtliga p-platser och på taket ska vi installera solceller.

Kungsholmens brandstation är grönklassad enligt Stadsmuseums klassificering, vilket är den näst högsta kulturhistoriska klassningen. Arbetena kommer utföras med stor hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Tillfällig brandstation

Under renoveringen töms byggnaden helt och brandförsvaret evakueras till en tillfällig brandstation vid S:t Görans sjukhus. Platsen för den tillfälliga brandstationen är viktig för att inte påverka utryckningstiden. Den tillfälliga stationen byggs upp av byggbodar och tält. Tillfälliga trafikljussignaler sätts upp i korsningen Mariebergsgatan och Magnus Huss väg. 

Tidsplan

  • Bygglovet för den tillfälliga brandstationen överklagades i juni 2022, vilket ledde till en överklagandeprocess. Processen pågick fram till 28 juni 2023 då Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagan. 
  • Byggstart för tillfälliga brandstationen påbörjas under första kvartalet 2024.
  • Renovering och ombyggnad av den ordinarie brandstationen påbörjas under sommaren 2024.

Tidplanen är premilinär och kan justeras. 

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad