Projekt Planerat

Liljeholmsbroarna renoveras

Liljeholmsbroarna är slitna och behöver repareras för att trafiken ska kunna fortsätta gå mellan Södermalm och Liljeholmen. Arbetet startar preliminärt i början av 2026 och pågå i tre år, när reparationen pågår blir framkomligheten på broarna begränsad.

Projektfakta

Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen. Broarna byggdes år 1928 respektive 1954. Broarna är slitna och har uppnått sin tekniska livslängd, alltså den tid en bro är välfungerande utan en större renovering. Därför behöver broarna repareras.

Broarna utgör en viktig länk i stadens infrastruktur och trafikeras av kollektivtrafik, bil-, gång- och cykeltrafik. Det går även sjötrafik under broarna. Både klaffarna och brons fasta delar är så pass nedgångna att det behöver utföras större åtgärder för att broarna ska fortsätta fungera.

Trafiknämnden i Stockholms gav i november 2021 staden i uppdrag att fortsätta utreda två av förslagen på hur bron ska repareras. Projektet inväntar ett beslut i kommunfullmäktige för att fortsätta utredningsarbetet.

När projektet är klart kommer det att bli mindre framtida underhåll på broarna vilket leder till färre trafikstörningar. Det kommer också bli bättre framkomlighet för cyklister och gående på broarna.

Förslag på åtgärder

Staden utreder i huvudsak två alternativ för att reparera broarna, en större och en mindre reparation. De mindre åtgärderna ger broarna en livslängd på cirka 20 år men är billigare. En större reparationer kostar mer och tar längre tid, men ger broarna en livslängd på cirka 60 år.

I båda förslagen kommer broklaffarna på broarna bytas ut och gång- och cykelbanan på den östra bron kommer breddas. Det kommer även ske reparation av flera av brons delar, till exempel brostödet, överbyggnaden, kantbalkar, med flera. Arbetet görs för att säkerställa brons funktion i framtiden.

Påverkan

Framkomligheten under tiden som broarna repareras kommer bli begränsad. Hur framkomligheten begränsas utreds fortfarande och kommer beskrivas senare.

Tidplan

Projektet är i ett tidigt skede och alla tidplaner är preliminära. Ett genomförandebeslut för projektet planeras till början av 2024. Reparationsarbetena kommer i så fall starta i början av 2026.

Arbetet kommer ta cirka 1,5 år per bro.

 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad