En gångbro över vattnet. På sidorna finns träd och på andra sidan syns en stor gräsyta med hus i bakgrunden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Luxparken rustas upp

Lilla Essingen

Delar av Luxparken är sliten och behöver rustas upp för att möta behovet av attraktiva och grönskande parker.

Förslag på åtgärdsprogram

Förslagen på åtgärder för att rusta upp Luxparken presenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärderna berör hela Luxparken, inklusive lekplatsen och närliggande Disponentparken. Syftet med åtgärdsprogrammet är att identifiera behov av olika underhållsåtgärder i parken och ge en målbild för tillägg eller förändringar som ska utveckla Luxparken och göra den mer hållbar, trivsam och funktionell. 

Förslag på åtgärdsprogram för Luxparken (pdf)

Åtgärdsprogrammet kommer inte att genomföras i sin helhet under en och samma period, utan kommer att genomföras i olika mindre delprojekt under en längre tid. Luxparkens lekplats kommer rustas upp efter att den nya lekplatsen i Primusområdet har öppnat. Detta för att säkerställa tillgången på lekmiljöer på Lilla Essingen.

Genomförd medborgardialog

Under tiden 11 till 31 mars 2024 har det via en webbenkät funnits möjlighet att tycka till om förslagen till åtgärder för upprustning. Drygt 250 svar kom in. Stort tack till alla som deltog! Enkätsvaren blir ett av flera viktiga underlag i den fortsatta planeringen av kommande upprustning.

Bakgrund

Luxparken är en del av strandpromenaden längs Lilla Essingens östra sida. I parken finns bland annat öppna gräsytor, en kulle med sparad naturpark, en bollplan och en lekplats. Parken har stor betydelse för rekreation, lek, motion samt för biologisk mångfald och som ekologisk spridningszon längs stränderna.

Parken har med åren blivit sliten och behöver rustas upp för att fortsättningsvis kunna vara en fungerande och attraktiv parkmiljö för närboende och besökare. Det finns samtidigt ett behov av att renovera lekplatsen i sin helhet samt förnya lekplatsen i intilliggande Disponentparken. Renovering och förnyelse av lekmiljöerna är en del av projektet.

Pågående stadsutvecklingsprojekt i Primusområdet har ökat Luxparkens betydelse ytterligare och en del parkfunktioner har flyttat till Luxparken när Primusområdet stängts av för byggarbeten. När Primusområdet med 600 nya bostäder är fullt utbyggt kommer trycket på Luxparken öka ännu mer.

Tidsplan

  • Medborgardialog "Tyck till Luxparken": mars 2024
  • Beslut om åtgärdsprogrammet i stadsdelsnämnden: juni 2024
  • Start genomförande mindre delprojekt ur åtgärdsprogrammet: vår 2024
  • Projektering Luxparkens lekplats och Disponentparken: höst 2024–2025
  • Start genomförande upprustning lekplatser: 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad