En gångbro över vattnet. På sidorna finns träd och på andra sidan syns en stor gräsyta med hus i bakgrunden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Luxparken rustas upp

Lilla Essingen

Delar av Luxparken är sliten och behöver rustas upp för att möta behovet av attraktiva och grönskande parker.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ska ta fram ett åtgärdsprogram för upprustning av Luxparken, inklusive lekplatsen och närliggande Disponentparken. 

Åtgärdsprogram för Luxparken

Syftet med åtgärdsprogrammet är att identifiera behov av olika underhållsåtgärder i parken och ge en målbild för tillägg eller förändringar som ska utveckla Luxparken och göra den mer hållbar, trivsam och funktionell. 

Åtgärdsprogrammet kommer inte att genomföras i sin helhet under en och samma period, utan kommer att genomföras i olika mindre delprojekt under en längre tid. Luxparkens lekplats kommer rustas upp efter att den nya lekplatsen i Primusområdet har öppnat. Detta för att säkerställa tillgången på lekmiljöer på Lilla Essingen.

Delprojekt: Upprustning av gångvägar

Under maj och juni 2024 kommer gångvägarna i Luxparken att rustas upp. Arbetet kommer ske i etapper för att minska avstängningar så att det fortsatt ska gå att vistas i parken.

Underlaget på gångvägarna kommer fortsatt vara grus och syftet är att förbättra vägarnas hållbarhet, jämna ut ojämnheter samt förbättra avledningen av vatten. I de fall gångtrafikanter behöver ledas om kommer skyltning att finnas ute på plats, detta gäller främst parkens östra entré vid Montebellogatan.

Genomförd medborgardialog

Under tiden 11 till 31 mars 2024 har det via en webbenkät funnits möjlighet att tycka till om förslag till åtgärdsprogram för upprustning. Drygt 250 svar kom in. Enkätsvaren blir ett av flera viktiga underlag i den fortsatta planeringen och åtgärdsprogrammet kommer ses över utifrån inkomna synpunkter. En sammanställning av resultatet av dialogen kommer att publiceras. 

Stort tack till alla som deltog!

Bakgrund

Luxparken är en del av strandpromenaden längs Lilla Essingens östra sida. I parken finns bland annat öppna gräsytor, en kulle med sparad naturpark, en bollplan och en lekplats. Parken har stor betydelse för rekreation, lek, motion samt för biologisk mångfald och som ekologisk spridningszon längs stränderna.

Parken har med åren blivit sliten och behöver rustas upp för att fortsättningsvis kunna vara en fungerande och attraktiv parkmiljö för närboende och besökare. Det finns samtidigt ett behov av att renovera lekplatsen i sin helhet samt förnya lekplatsen i intilliggande Disponentparken. Renovering och förnyelse av lekmiljöerna är en del av projektet.

Pågående stadsutvecklingsprojekt i Primusområdet har ökat Luxparkens betydelse ytterligare och en del parkfunktioner har flyttat till Luxparken när Primusområdet stängts av för byggarbeten. När Primusområdet med 600 nya bostäder är fullt utbyggt kommer trycket på Luxparken öka ännu mer.

Tidsplan

  • Medborgardialog: mars 2024
  • Start genomförande mindre delprojekt, däribland underhåll av grusgångvägar: vår 2024
  • Beslut om åtgärdsprogrammet i stadsdelsnämnden: augusti 2024
  • Projektering Luxparkens lekplats och Disponentparken: höst 2024–2025
  • Start genomförande upprustning lekplats: 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad