Vy mot flerbostadshus, båtar, vatten, bryggor, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och lokaler i Primusområdet

Lilla Essingen

I Primusområdet, del av Ulvsunda 1:1, på Lilla Essingen utförs markarbeten och byggnation för att möjliggöra cirka 600 nya bostäder och lokaler för verksamheter och service i husens bottenplan samt ny park.

Planerade arbeten

Stockholms stad startade med förberedande arbeten i augusti 2022. Vi förbereder marken inför framtida bostäder och bygger upp den grundläggande infrastrukturen, som gator och ledningar för vatten, avlopp etc.

Arbetena innebär att hela området väster om Primusgatan har stängts av för allmänheten. Av säkerhetsskäl har även strandpromenaden stängts av och gående hänvisas till Primusgatan för att passera mellan södra delen och norra delen av strandpromenaden.

Det innebär också att hundrastgården stängs och rivs. En tillfällig hundrastgård har anlagts öster om Essingeleden.

Hela Primusområdet kommer att vara avstängt de närmaste åren

Under tiden augusti 2022–2025 kommer staden ha en markentreprenad för arbetsgator, parker och ledningar samt en entreprenad för utfyllnad av viken, som blir mark för hus 12–14 med mera. Finplanering med utplacering av bänkar, plantering av grönska med mera längs gator och i parker kommer preliminärt att ske under åren 2023–2027.

Situationsplan över planområdet där nya byggnader är utritade och markerade med siffror.
Situationsplan: Sweco

Peab Bostad AB planerar att bygga cirka 390 lägenheter som upplåts som bostadsrätter. De ska även bygga en förskola och lokaler i bottenvåningarna (Peabs produktion omfattar hus 3, 11 och 10 samt hus 2, 7–9 på situationsplanen ovan). Bolaget planerar byggstart av garage under 2024. Byggstart bostäder (i hus 3, 11 och 10) planeras till 2025 eller senare.

Patriam AB planerar för cirka 65 lägenheter som upplåts som bostadsrätter (i hus 4 och 6 på situationsplanen ovan). Patriam har påbörjat sina markarbeten inom sin fastighet och kommer inom kort starta arbetena med bostäder.

Svenska Bostäder planerar uppföra cirka 119 hyresrätter (i hus 1 på situationsplanen ovan). Byggstart planeras till 2025.

Wästbygg Projektutveckling AB planerar att bygga cirka 90 lägenheter, som upplåts som bostadsrätter (i hus 5, 12–14 på situationsplanen ovan). Byggstart planeras till 2026.

Stadsutvecklingen i Primusområdet innebär att hela området kommer vara avstängt de närmast åren. När området är färdigbyggt kommer nya parker, lek- och aktivitetsytor att finnas. Under byggtiden kommer nuvarande utrustning och anläggningar som finns i parken att behöva flyttas eller tas bort.

Stadsodlingen och solsofforna

Odlingslådorna har flyttats till Luxparken på södra sidan av Lilla Essingen. Flytten har genomförts i dialog med odlingsföreningen. Även solsofforna placeras i Luxparken.

Lilla Essingebadet

Lilla Essingebadet är stängt under byggtiden. När det nya Primusområdet är färdigbyggt kommer en ny badplats att finnas.

Skateboardytan och basketplanen

Skateboardytan och basketkorgarna togs bort i augusti 2022. Stockholms stad ser över möjligheterna att placera utrustningen på någon annan plats inom Kungsholmens stadsdelsområde.

Hundrastgården

Stockholms stad har anlagt en tillfällig hundrastgård öster om Essingeleden.

Bilder

Gågata, flerbostadshus med verksamheter på gatuplan, människor i rörelse, illustration.
Vy över huvudstråket sett från kajen. Illustration: Sweco.
Parkstråk, flerbostadshus längs med, träd, människor i rörelse, illustration.
Vy över parkstråket med sin entréplats till området. Illustration: Sweco.
Grönyta, träd, bryggor, flerbostadshus, människor i  röelse, illustration.
Vy över västra Primusparken mot norr. Illustration: Sweco.
Sandstrand, flerbostadshus, vatten, träd, människor i rörelse, illustration.
Vy över badstranden vid östra Primusparken. Illustration: Sweco.

600 bostäder, förskola och park med mera

Planen ska fullfölja intentionerna som anges i Stockholms översiktsplan att skapa en attraktiv stadsmiljö och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten. Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018. Stadens markarbeten påbörjades i augusti 2022.

Planen möjliggör drygt 600 nya bostäder. För att skapa en levande stadsmiljö planeras en ny förskola och verksamhetslokaler som kan rymma verksamheter till exempel restaurang eller café i fastigheternas bottenplan.

Ett nytt promenadstråk vid vattnet gör det enkelt och trevligt att röra sig runt ön. Kvarteren formar sig i en solfjäderform med tydliga siktlinjer och stråk ned mot parkerna och vattnet. Mot Essingeleden placeras områdets högsta och mest slutna byggnader. Dessa fungerar som skärmbyggnader och ger förutsättningar för en bra ljudmiljö för byggnaderna och miljön innanför.

Bilder

Brygga och strandpromenad längs med vatten, i bakgrunden syns flerbostadshus. Träd,  båtar och människor i rörelse, illustration.
Vy över den östra delen av Primusparken. Illustration: Oscar Properties.
Flerbostadshus, bilväg, trottoar, människor i rörelse, illustration.
Vy över den nya lokalgatan mot nordost. Illustration: Sweco.
Vy mot flerbostadshus, körsbärsträd i blom, sittplatser, människor i rörelse, illustration.
Vy över hus 7 mot huvudstråket. Illustration: Oscar Properties.
Grönyta, träd, bryggor, flerbostadshus, människor i  röelse, illustration.
Vy över västra Primusparken mot norr. Illustration: Sweco.

All befintlig bebyggelsestruktur, kontorshusen och garage är rivna och kommer att ersättas av bostadsbebyggelse. Före detta Primushamnen fylls igen för att ge plats till dels nya bostäder och dels för att skapa välbehövlig parkmark vid vattnet. Parkering ordnas i garage.

En sammanhängande park och ett promenadstråk vid vattnet bidrar till stadsdelens rekreationsintressen. Kontakten med vattnet utvecklas och parkytorna får fler funktioner med sittplatser, planteringar, bryggor, ny badstrand och lekplats.

Båtklubbsverksamheten som redan finns bredvid Östra Primusparken utvidgas med fler flytbryggor och nytt klubbhus för Lilla Essinge båtklubb och Lux båtklubbar. Vinteruppläggning av klubbens båtar har anordnats inom Ulvsundavikens varvsförening.

Bilder

Vy mot flerbostadshus, strandpromenad, brygga, illustration.
Vy över hus 12, 13 och 14 från vattnet. Illustration: Arkitema Architects AB.
Flygvy över området, en ö, med en motorvägsbro som går rakt över. På ena sidan motorvägen syns flerbostadshus och på andra sidan är byggarbetsplats. Båtbryggor, vatten, fotografi.
Flygbild över Primusområdet 15 maj 2023. Foto: Lennart Johansson.
Situationsplan över planområdet där nya byggnader är utritade och markerade med siffror.
Situationsplan: Sweco
Översikt över området med ny strandpromenad markerad med svart, illustration.
Ny planerad strandpromenad markerad med svart. Illustration: Sweco.

Tidsplan

  • Stadens arbeten med att bygga på allmän platsmark startade i augusti 2022
  • Detaljplanen för Primus 1 vann laga kraft 29 juni 2018.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad