Projekt Genomfört

Mosebacke torg

Södermalm

Mosebacke torg är ett av Stockholms äldsta torg och skapades redan på 1850-talet. Det nuvarande torget anlades 1940-talet. Genom åren har slitage på torget gjort att det inte längre är den gröna oas som den ursprungligen var. Nu har flera åtgärder genomförts så att torget ska kunna erbjuda en fin plats för växter, blommor och träd men framförallt för alla som passerar torget att njuta av.

Projektfakta

Bakgrund

Mosebacke torg, på Katarinaberget på Södermalm, skapades redan på 1850-talet och är ett av Stockholms äldsta gröna stadsrum. Den nuvarande parken anlades på 1940-talet och det fanns ett behov av upprustning av mark- och grönytor.

Då det finns relativt få grönytor i denna del av Södermalm är det ett högt slitage på de gräsytor som finns. Projektet har sett över och åtgärdat platsen så att det är en grön och öppen plats och gjort åtgärder som främjar växtligheten. Projektet har också haft kontakt med stadsmuseet för att Mosebacke torg ska bibehålla sin ursprungliga karaktär i möjligaste mån.

Syfte

Alla åtgärder som har gjorts främjar vegetationen, gör växtligheten mer hållbar och bidrar till att Mosebacke torg är mer klimatanpassat.

Genomförda åtgärder

  • Växtbäddar för samtliga träd.
  • Nytt gräs har såtts efter jordförbättrande åtgärder.
  • Vårlökar har planterats i gräset och perenner har ersatt delar av gräsytan. I en av rabatterna, som tidigare hade ettåriga sommarblommor, har perenner planterats.
  • Två nya uppstammade träd har planterats; en björk och en syren. De nya träden kompletterar de träd som redan finns på torget; lönn och pil.
  • Smågatstenen på torget har delvis lagts om och nya ränndalar leder vatten till vegetationsytor istället för till dagvattenledning.
  • Nytt ytskikt på gångarna har lagts med stenmjöl. Asfalten som finns på gångvägen ligger kvar, utöver södra entrén som fått nytt ytskikt av smågatsten.
  • En ligusterhäck har planterats runt kiosken.
  • Vissa stödmurar runt torget har höjts tillsammans med delar av gräsytan. Murarna har utförts i samma stil som resterande del av torget.
  • Skelettjord har anlagts, vilket betyder att man har tillsatt biokol och sten i marken för att träden ska få mer luft och vatten till rötterna och därmed längre liv.

Tidplan

Arbetet påbörjades hösten 2022 och färdigställdes sommaren 2023.

 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Torg

Pågående och planerade torgarbeten.

Uppdaterad