Cykel och gång prioriteras på Hagaesplanaden

Hagaesplanaden, gatan som ramar in Norra Stationsparken, är gångfartsområde på den södra sidan och cykelgata på den norra sidan av parken. 

Hela Hagaesplanaden utformas på ett sätt som uppmuntrar bilister att sänka hastigheten och hålla uppsikt. Gatan är “möblerad” med träd och planteringar, sittbänkar samt möjliga ytor för uteserveringar. Dessa är utplacerade för att signalera var man får köra och var det är tryggt att gå.

Gångfart på södra sidan

På södra delen av Hagaesplanaden är markytan som ett slätt golv mellan husfasaderna och in i parken, utan avgränsande trottoarkanter. Ett ytskikt av granithällar i varierande storlekar ligger i ett mönster för att främja delat användande av gatan. Gatorna är utformade så att utryckningsfordon kan komma fram, och det finns angöringsplatser längs esplanaden.

Cykelgata norra sidan

På cykelgatan längs parkens norra sida är hastighetsgränsen satt till 30 km/h. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har fordon har väjningsplikt och ska anpassa sin hastighet efter cykeltrafiken. Denna del av Hagaesplanaden blir en del av stadens huvudcykelstråk och binder ihop Karolinska med KTH, Stockholms Universitet och Campus Albano.

Hagaesplanaden är utformad för att vara en säker och inbjudande miljö där boende och besökare gärna rör sig och vistas.

Uppdaterad