Tunnel med körfält, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Renovering av Klaratunneln

Norrmalm

Klaratunneln är en viktig del i att knyta ihop transporter mellan Stockholms norra och södra delar. För att tunneln ska fortsätta vara en länk i stadens trafiksystem under många år framöver planerar Stockholms stad för en renovering av tunneln.

Klaratunneln öppnades på 1970-talet och är en tunnelanläggning med två tunnelrör som sträcker sig under Stockholm City. Den är cirka 850 meter lång och består av två huvudsakliga sträckningar: från Tegelbacken till Sveavägen samt från Tegelbacken till Mäster Samuelsgatan. Klaratunneln trafikeras av totalt 42 000 fordon per dygn, enligt mätningar från 2018. Den avlastar gatunätet i innerstaden från biltrafik, vilket skapar större framkomlighet för gående och cyklister på gatorna ovanför tunneln.

En av stadens mest komplicerade anläggningar

Klaratunneln är en av Stockholms stads största och mest komplicerade anläggningar. Renoveringen omfattar både tunnelrören och ett antal komplexa tekniska system. Det innebär arbeten med all tätskiktsbetong och alla installationer längs hela Klaratunnelns sträckning, från tunnelmynning till tunnelmynning. Vägbanorna ska renoveras och väggar och tak bytas ut. Även installationerna i tunneln, till exempel el, VA-system och sprinklersystem, måste ersättas. Renoveringen ska säkerställa tunnelns funktion i ytterligare 50 år för konstruktionen och 15 år för installationerna

Förutsättningar för renoveringen

Själva genomförandet av projektet beräknas preliminärt ske under åren 2028 till 2030. Under den tid som Klaratunneln renoveras kommer trafiken i hela Stockholm att påverkas. För att arbetet ska kunna genomföras så effektivt som möjligt kommer därför hela Klaratunneln att stängas av för trafik under cirka 16 månader. Genom att stänga av hela tunneln uppnår projektet fördelar inom flera områden: ekonomi, tidsåtgång och inte minst vinster i arbetsmiljön för de som arbetar med renoveringen i tunneln.

En viktig förutsättning för renoveringen av Klaratunneln är att fordonstrafiken kan ledas om under byggtiden. I förberedelserna av projektet genomförs därför djupare analyser av påverkan på trafiken. Med hjälp av analyserna görs sedan ett program för fordonstrafik under byggtiden. Programmet kommer att omfatta alla trafikslag, även kollektivtrafik.

Tidsplan

  • Renoveringen av Klaratunneln beräknas preliminärt ske 2028–2030.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad