Visionsbild: AJ Landskap
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Tegelbacken och Rödbodtorget omgestaltas

Norrmalm

Tegelbacken och intilliggande Rödbodtorget byggs om från att vara en trafik- och cirkulationsplats till en trafiklösning anpassad efter dagens behov. Här skapas ett nytt grönskande torg på Tegelbacken och stora ytor för vistelse på Rödbodtorget.

Tegelbacken är en av stadens viktiga knutpunkter som sammanlänkar Kungsholmen, Norrmalm och Gamla stan. Platsens nuvarande utformning är ett resultat av stadsplaneringen från 1960 talet då staden gjorde plats för den då ökande biltrafiken.

Sedan 1990-talet har biltrafiken till och från City minskat med cirka 45 procent, vilket skapar möjlighet att omvandla trafikytor vid Tegelbacken till grönskande platser för vistelse.

Projektet innebär att helt nya offentliga rum skapas mitt i staden - två grönskande parktorg, en upprustad kaj och nya sittplatser i ett attraktivt läge vid vattnet.

Bilder

Området idag. Det är tydligt att motortrafiken dominerar.

Åtgärder

 • En ny dragning görs av gatorna och istället för att leda biltrafiken runt Centralpalatset och busstrafiken diagonalt genom Tegelbacken skapas två T-korsningar.
 • Kollektivtrafikkörfältet från Kungsholmen förlängs och kommer börja vid hållplatsen vid Stadshuset och gå fram till korsningen med Vasagatan. Tillgängligheten vid de två hållplatserna, som idag ligger mitt på Tegelbacken, ska förbättras.
 • Det ska bli enklare för trafikanter att röra sig i området med bättre orientering mellan vanliga gator och korsningar.
 • Cykelbanan mellan Vasabron och Vasagatan breddas, och cykelbanans anslutning till Vasagatan får cykelpassager på korsningens båda sidor.
 • Biltrafiken får ett nytt vänstersvängfält från Kungsholmen mot Vasagatan, vilket ger kortare resväg. Leveranser och andra tillåtna fordon till Fredsgatan kör längs västra kanten av Rödbodtorget, intill Centralpalatset.
Tegelbacken och Rödbodtorget omgestaltas med två nya T-korsningar och nya vistelseytor, illustrationsplan.
Illustrationsplan: AJ Landskap.

Gestaltning

Tegelbacken

Tegelbacken omvandlas från trafikplats till ett grönt stadsrum för vistelse där vyerna mot vattnet och Stadshuset i väster lyfts fram.

Fler träd och nya häckar kommer planteras och rama in en öppen gräsyta som vänder sig mot vattnet i söder. Gräsytan inbjuder till vila och lek och omgivande ytor ger plats för promenader, sittmöjligheter och lekfulla inslag.

En ny kiosk planeras för att berika platsen med folkliv och rörelse. Tillsammans med en uteservering skapas förutsättningar för att umgås och stanna upp vid platsen.

Rödbodtorget

Mellan Centralpalatsets och Konstakademiens fasader bildas ett tydligt stadsrum som kommer fyllas med grönska och flexibla ytor för konstutställning, marknad eller andra evenemang. Allt med en vacker utsikt mot Vasabron och Gamla Stan.

Kajen

Kajen är redan idag en vackert gestaltad plats men ska kompletteras med en ny och generös trappa mellan kajen och den nya platsen på Tegelbacken. Sittbara trappsteg som erbjuder utsikt mot Mälaren i söderläge. De befintliga pilträden på kajen bevaras och ger kajen den lummiga och karaktäristiska siluetten som platsen är känd för.

Bilder

Visionsbild av Rödbodtorget.
Visionsbild av Tegelbacken.
Bilvägar, broar och vatten. Karta.
Karta över projektområdet.
Gång- och cykelväg i dagsläge. Foto: Stockholm stad.

Förändringar för trafiken

Gångtrafik

För att öka framkomligheten för gående och göra kopplingarna mellan gångbanorna smidigare kommer följande åtgärder genomföras:

 • Från Vasagatans östra sida ett nytt övergångsställe söderut
 • Nytt gångstråk mot Vasabron och Gamla stan från nya Tysta Maripassagen vid den nya byggnaden i kvarteret Snäckan 8.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning kommer följande åtgärder genomföras:

 • Tillgängliga markbeläggningar kommer läggas
 • Tydligare passager över gator
 • Sammanhängande gångstråk
 • Mindre korsningar
 • Hållplatser som är lätta att nå
 • Tillgängliga sittplatser och förbättrad belysning.

Cykeltrafik

De befintliga cykelbanorna breddas enligt riktlinjerna i cykelplanen, och kopplingen till Vasagatan från cykelbanan mellan Vasabron och Stadshusbron förbättras när det blir cykelpassager på båda sidorna av korsningen.

Idag finns det en cykelbana på kajen och en cykelbana på en övre nivå som passerar vid Fredsgatan. Idag väljer en majoritet av cyklisterna till och från Fredsgatan att cykla på kajen och under Vasabron. Men utrymmet på kajen är begränsat och det uppstår en del konflikter mellan gång- och cykeltrafiken på kajen. Kajen ingår i ett långt gångstråk längs Norr Mälarstrand-Klara Mälarstrand, Strömgatan-Strömkajen och vidare mot Strandvägen. Tyvärr finns inte utrymme nog på kajen att bredda både gång och cykelbanan på det sätt som behövs för att skapa en tryggare och mer harmonisk trafikmiljö. Cykelbanan längs med kajen kommer därför att tas bort och cykeltrafiken ledas via den övre nivån till och från Fredsgatan. Väntetiden vid trafiksignalen blir cirka 60 % kortare än idag.

Biltrafik

Ett av körfälten kommer att ändras till kollektivtrafikkörfält. Det kan medföra att det under vissa tider på dagen blir något mer köbildning från Kungsholmen. Den totala restiden förbi Tegelbacken kommer inte att påverkas markant då rundkörningen runt Centralpalatset tas bort och ger kortare körsträckor.

Förbättringar för miljön

Belysning

Dagens belysning på Tegelbacken består av höga master med armaturer anpassade för en intensiv trafikmiljö. Med hjälp av nya stolpar och armaturer där en linspänd belysning installeras över körbanor och parklyktor på övriga ytor skapas en modern och energisnål belysning som skapar en trygg plats året om.

Träd

Projektet kommer att skapa nya planteringar och ett trettiotal nya träd kommer planteras på platsen. Grönskan bidrar till att skapa en behagligare miljö där träden bidrar med skugga och lä. De befintliga träden kommer få nya växtbäddar för att fortsätta trivas på platsen.

Regnvatten

Mängden hårdgjorda ytor minskar genom att asfalt ersätts med planteringar och ytor av stenmjöl. Regnvatten tas om hand och leds ner i växtbäddarna. Detta innebär bättre förutsättningar för träden samtidigt som platsen får bättre klimatanpassning.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut april 2022.
 • Genomförandebeslut oktober 2023. 
 • Upphandling under 2024.
 • Entreprenad under 2024–2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Översiktsplan

Uppdaterad