Projekt Genomfört

Nya träd och regnbäddar på Olof Gjödingsgatan

Kungsholmen

På Olof Gjödingsgatan behöver dagvattenhanteringen förbättras för att undvika problem vid större regnmängder eller skyfall. För att förebygga framtida problem med dagvatten så bygger trafikkontoret så kallade regnbäddar. Träden på Olof Gjödingsgatan kommer att bytas ut och ersättas med nya träd planterade i moderna växtbäddar.

Projektfakta

Dagvattenhantering på gatan fungerar inte som den ska, det blir vattensamlingar på gatan eftersom det inte finns några ledningar att ansluta brunnar till. För att detta ska fungera i framtiden kommer beläggningen på gatan och trottoaren att göras om.

Dagvattnet kommer att åtgärdas lokalt genom att ledas in i nya planteringar, så kallade regnbäddar, så att träd och perenner få nytta av vattnet samtidigt som växtbäddarna ta hand om dagvattnet och minskar risken för översvämning.

För att få det bästa resultatet byts de befintliga träden (oxlar) och undervegetationen ut och helt nya växtbäddar anläggs, med nya träd och perenner. De nya träden planteras i moderna växtbäddar med makadam och biokol vilket erbjuder en bra miljö för att träden ska trivas i gatumiljön..

Utmaningar för träd i gatumiljö

De träd som växer i gatumiljön utsätts för stora utmaningar; det kan vara för trångt både för trädets utveckling och för trädets rötter, de kan skadas vid vägarbeten eller när gatan underhålles eller plogas, få för lite sol eller utsättas för torka. Därför arbetar vi med att ge bästa möjliga miljö för stadens träd. Detta betyder att på vissa platser behöver vi ta bort träden och börja om från början för att i framtiden få en vacker och funktionell stadsmiljö.

Plantering av träd

Regnbäddar och dagvatten

En regnbädd (eller ”rain garden” som det kallas på engelska) är en växtbädd anpassad för att ta hand om mycket vatten, samtidigt som de erbjuder en bra miljö för träden, buskar och andra växter att växa i.

I bädden planteras växter som också ger flera andra funktioner till vår stad, så som blommande buskar för bin och biologisk mångfald.

Tidplan

Arbetet startade under sommaren 2021. Under november-december 2021 planterades träd och våren 2022 planterades perenner.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om stadens arbete med träd och växtbäddar.

Stockholms träd, stockholm.se

Stockholms växtbäddar, stockholm.se

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad