Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan
Projekt Planerat

Renovering av tätskiktet på Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan

Norrmalm

Bron på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966. Nu behöver tätskiktet bytas ut. Målet är att bevara bevara brons livslängd och undvika risk för fuktskador mellan bron och de intilliggande fastigheterna i 50 år framåt.

Projektfakta

Brokonstruktionen på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan byggdes 1966 och är nu i behov av en tätskiktsrenovering. Tätskiktsbytet är nödvändigt för att skydda brokonstruktionen samt de närliggande fastigheterna från fukt och få ett fungerande tätskikt. Om inte detta sker nu finns stor risk för fuktskador de närmaste tio åren – för bron och/eller de omkringliggande fastigheterna. Trafikkontoret har därför beslutat att byta ut tätskiktet som del i det löpande reinvesteringsprogrammet. Efter genomfört arbete kommer bron och området att återställas till ursprungligt skick.

Framkomlighet under byggtiden

För att genomföra arbetet så effektivt och snabbt som möjligt kommer bron att stängas av. Hela bron kommer att vara avstängd tills tätskiktet är omlagt. Detta kommer att påverka framkomligheten för biltrafik, cykel, gång som behöver ta andra vägar. Biltrafiken och cykeltrafiken behöver ledas om via Oxtorget ned till Oxtorgsgatan. Gående behöver ta samma alternativa väg eller via Oxtorgsgränd.

Ljud

Under vissa arbetsmoment kommer det låta mer. Det gäller främst det första steget med att riva och ta bort befintlig asfalt.

Arbetstider

Arbetet kommer att utföras dagtid mellan klockan 07.00-16.00. Vid behov sker nattarbete. När bron inledningsvis ska stängas av och trafikomläggningen ska ske genomförs detta på natten då det är mindre trafik och färre människor i rörelse. Då kan det låta när lastbilar lastar av och ställer ut material för trafikavstängning i form av stängsel, skyltar och annat. Arbetsfordonen använder även blinkande ljus.

Tidplan

Arbetet planeras genomföras med start i juni 2021 och pågå till och med september 2021.

Staden genomför projektet

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad