En gågata med byggnader på båda sidor. Cykelställ, stora krukor med blommor och människor i rörelse, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Hornstull utvecklas för ökad trygghet och tillgänglighet

Södermalm

Hornstulls torgyta och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan har utvecklats för ökad trygghet och tillgänglighet samt för förbättrad trafiksäkerhet.

Hornstull är idag en av stadens stora knutpunkter för kollektivtrafiken med många boende, affärer, restauranger, kontor och andra verksamheter som gör området mycket välbesökt. I samarbete med några av fastighetsägarna i området har Hornstull fått en ansiktslyftning.

2011–2012 utvecklades nya Hornstull i samverkan med bland annat fastighetsägarna och SL till en attraktiv och enligt stockholmarna trygg plats. Då formades torget, trafiken lades om, tunnelbanestationen fick fler uppgångar och blev mer levande med ett flertal verksamheter. Kontoren rustades upp och det breda utbudet av restauranger och caféer blev ett signum för platsen. Nu har nästa steg tagits med att ytterligare utveckla platsen.

Fokus på ökad trygghet, säkerhet och tillgänglighet

Stockholms stad har utfört olika åtgärder med målet att ytterligare öka tryggheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten för alla som vistas i de centrala delarna av Hornstull. Målet är också att göra platsen än mer välkomnande och attraktiv. Stadens satsning har bland annat omfattat ny markbeläggning, flytt av och nya möbler och cykelparkeringar, ny belysning, nya planteringar och träd med växtbäddar och ny lösning för att hantera dagvatten.

Projektet är ett resultat av dialoger och samarbeten med flera aktörer på platsen – både fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare. Projektet är en del i Stockholms stads långsiktiga arbete med att öka tryggheten och attraktiviteten i det offentliga rummet.

Mer om vad som har ingått i projektet

Det samlade syftet med satsningen var att förbättra framkomligheten, tillgängligheten, säkerheten och den upplevda tryggheten på platsen. Även att förbättra överblickbarhet och orienteringen på platsen och som helhet skapa en attraktivare stadsmiljö. Dessa delar ingick på torgytan/Hornsplan samt Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan:

 • Ny kompletterande belysning för ökad trygghet och attraktivitet
 • Hornsbruksgatan (mellan Borgargatan och Långholmsgatan) har stängts för biltrafik för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister
 • Ny och bättre placering av möblering, cykelparkering och planteringsytor
 • Delar av markbeläggningen har uppdaterats och fått inslag av natursten
 • Tillgång till cykelparkeringar har förbättrats med ett utökat antal på Hornsbruksgatan och även en större mängd nya vid Folkskolegatan som ett komplement
 • Trädens växtbäddar har renoverats för att öka vitaliteten för torgets träd samt för att förbättra dagvattenhanteringen
 • Ett träd behövde tas ned då det vuxit sig för stort för platsen och dess rötter trängde upp ur beläggningen

Träd, nya växtbäddar och dagvattenlösning

Alla träd på Hornstulls torgyta har fått nya växtbäddar så att de kan växa och utvecklas på ett bra sätt. Platsen har även fått en förbättrad lösning för att hantera dagvatten.

Ett befintligt träd hade växt sig för stort och fick tyvärr inte plats längre. Rötterna hade även orsakat sprickor i marken intill. Det har ersätts med ett nytt träd.

Tidsplan

Arbetet startade hösten 2021 och avslutades våren 2022. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Staden genomförde projektet

Projektet planerades och genomfördes av Stockholms stad. Planeringen har skett i samverkan med flera fastighetsägare, affärsidkare, boende, lokala polisen och stadsdelens trygghetssamordnare.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad