• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lekgator Björngårdsskolan

Södermalm

Hösten 2023 skapades bilfria miljöer vid tre utvalda skolor. På de utvalda gatorna fanns möblering, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag.

Stockholms stad utvecklade principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor i pilotprojektet Lekgator. Vid tre skolor testades lösningarna under en halvårsperiod. Barnen vid de utvalda skolorna fick en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på.

Låg- och mellanstadieskolan Björngårdsskolan på Södermalm var en av de tre utvalda skolorna att delta i projektet. 

Hur påverkas trafiken?

  • Högbergsgatan – körfältet i riktning västerut stängs av
  • Maria Prästgårdsgata görs om till gågata (på så sätt förlängs gågatan Swedenborgsgatan).
Översikt över området med avstängda gator markerade.

Tidsplan

  • Hösten 2023 – pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna.
  • Februari 2024 – den tillfälliga omvandlingen av gatorna avslutas.
  • Vår/sommar 2024 – utvärdering av testet och förslag på en permanent lösning tas fram.
  • Sommar/höst 2024 – preliminärt genomförandebeslut i trafiknämnden.
  • Hösten 2024 – lekgatorna blir permanenta om genomförandebeslut fattas i trafiknämnden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pilotprojekt Stockholms lekgator

Projekt på Södermalm

Uppdaterad