• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Stigbergsparken byggs om för station Sofia

Södermalm

Den nya tunnelbanan mot Nacka och Söderort får sitt första stopp i Stigbergsparken på Södermalm där station Sofia blir en ny byggnad mitt i parken. Parken byggs om och får en ny gestaltning för att öka tillgängligheten.

Förlängningen av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården söderut mot Nacka och Söderort får sitt första stopp under Stigbergsparken. Station Sofia blir en ny knutpunkt på östra Södermalm där tunnelbana, bussar och entrén till Ersta sjukhus möts.

Sedan 2021 är större delen av parken stängd för att ge plats för arbetena. När stationsbyggnaden står klar runt 2027 kommer parken att byggas om för att öka tillgängligheten för alla som kommer röra sig där. Den nya parken är planerad att öppna igen 2028 och 2030 är det tänkt att tunnelbanan ska börja trafikera stationen.

Bakgrund

Stockholms tunnelbanesystem byggdes främst under 1950- och 60-talet. Under 1970-talet saktade utbyggnaden ned, för att 1994 avstanna helt. I 2013 års Stockholmsöverenskommelse och 2017 års Sverigeförhandling togs beslut om en omfattande utbyggnad av tunnelbanenätet varpå de första arbetena kunde påbörjas 2018.

Det utbyggda systemet kommer inkludera en ny sträckning från Kungsträdgården söderut som får två stationer på Södermalm. Den första, station Sofia, kommer ha sin enda uppgång i Stigbergsparken. Efter station Sofia delar sig sträckningen mot Nacka respektive Söderort.

Vad ska göras?

Hela parken kommer byggas om. Den nya Stigbergsparken kommer ha karaktären av ett grönt torg där grönytor samsas med torgytor och plats för gående. Vid parkens östra ände ligger Ersta sjukhus nya byggnad och huvudentré. Mitt i parken bygger Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, en ny stationsbyggnad för tunnelbanan. Detta blir den enda uppgången för station Sofia, som blir Stockholms djupaste och enbart nås med hissar mellan parknivå och perrong.

När det mesta av arbetena med hisschakt och stationsbyggnad är genomförda 2027 kommer Stockholms stad att bygga om parken och omkringliggande gång- och cykelbanor. Tillgängligheten förbättras och antalet människor som rör sig i området kommer öka kraftigt. När tunnelbanan är igång år 2030 beräknas antalet på- och avstigningar vid Sofia bli omkring 35 000 per dygn, ungefär som Hornstull eller Karlaplan.

Vad kommer att ske med parkområdet?

 • Mitt i parken byggs den nya stationsbyggnaden.
 • Övriga parkområdet byggs om till ett grönt torg med en känsla av flytande övergångar mellan gröna ytor och torgytor.
 • Många av de befintliga träden i parken sparas, inklusive den stora eken mot Tjärhovsgatan, lindar och körsbärsträd mot Folkungagatan och delar av Tjärhovsgatans allé från sent 1800-tal. Flera nya träd planteras. Träden får nya växtbäddar för bättre livskraft och förbättrad dagvattenhantering.
 • Lekplatsen tas bort och en ny mindre plats för lek anläggs.
 • Befintliga murar behålls men får en ny placering.
 • Mot Folkungagatan byggs nya cykelbanor, angöringsplatser för fordon och trottoarer.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, 2021.
 • Stigbergsparken stängs, 2021.
 • Ersta nya sjukhus öppnas, 2023.
 • Stockholms stad påbörjar den nya gestaltningen av parken 2027.
 • Stigbergsparken är färdigbyggd och öppnar för allmänheten 2028.
 • Planerad trafikstart av tunnelbanelinjen och station Sofia 2030.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Inriktningsbeslut

Gestaltning Stigbergsparken (pdf)

Nya tunnelbanan – Station Sofia

På Region Stockholms webbplats kan du läsa mer om tunnelbanebygget vid Stigbergsparken och station Sofia.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad